Share
Explore

Van bi 3 ngã khí nén

Van bi 3 ngã điều khiển khí nén là một thành phần trong hệ thống khí nén, được sử dụng để điều khiển dòng khí trong ống dẫn. Có 3 lỗ kết nối để chuyển hướng dòng lưu chất theo yêu cầu.
Hashtag: #vanbibangakhinen #vandienvn
--------------------------------------------
Vandienvn
Email: vandienvnnet@gmail.com
Website:
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.