คู่มือเริ่มต้นสายงาน Software

icon picker
Backend Developer

Collaborators:
@Turtle W.
@Phoomparin Mano
@Wittawat Karpkrikaew

คิดว่าน่าจะเอาจาก มาเพิ่มได้ครับ

สายงานนี้ทำอะไร?

การพัฒนาและรักษาฐานข้อมูล (Develop and maintain databases)
การสร้าง API และสนับสนุนการทำงานของฟรอนต์เอนด์ (Creating and supporting APIs for frontend operations)
การประสานงานกับทีมเพื่อให้ระบบทำงานได้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Collaborating with teams to ensure systems are secure and efficient)

ฐานเงินเดือน?

฿25,000 - ฿80,000 ต่อเดือน (depending on experience and company)

ทักษะที่จำเป็น? (Skill Mapping)

ความเข้าใจในภาษาการเขียนโปรแกรม เช่น Java, Python, Node.js (Proficiency in programming languages like Java, Python, Node.js)
การทำงานกับฐานข้อมูล SQL และ NoSQL (Working with SQL and NoSQL databases)
ความรู้เกี่ยวกับระบบคลาวด์ เช่น AWS, Azure (Knowledge of cloud systems like AWS, Azure)

เปรียบเทียบอาชีพต่างๆ ในสายงาน

Backend Developer: รับผิดชอบส่วนของระบบที่ทำงานเบื้องหลัง
Frontend Developer: รับผิดชอบส่วนที่มองเห็นได้บนเว็บไซต์หรือแอป
Full-stack Developer: ทำงานทั้งฝั่งหน้าและหลัง

แหล่งการเรียนรู้

Community Groups, Facebook Page
Thai Developers Community
Backend Dev Thailand
Programming Thailand

เปรียบเทียบเทคโนโลยีและเครื่องมือในสายงาน

Databases: SQL (e.g., MySQL) vs. NoSQL (e.g., MongoDB)
Frameworks: Express.js vs. Django vs. Spring Boot
Cloud Platforms: AWS vs. Azure vs. Google Cloud

คำถามที่พบบ่อย

ฉันควรเริ่มต้นสายงานนี้ด้วยภาษาการเขียนโปรแกรมใด? (Which programming language should I start with for this profession?)
ฉันต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลประเภทใด? (Which type of database should I learn about?)
อะไรคือสิ่งที่ทำให้ Backend Developer แตกต่างจาก Frontend Developer? (What makes a Backend Developer different from a Frontend Developer?)

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.