คู่มือเริ่มต้นสายงาน Software

icon picker
ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรรู้

รู้จักสายงานซอฟต์แวร์: อธิบายถึงลักษณะงานของ Software Developer, Software Engineer, QA Engineer, DevOps Engineer, และตำแหน่งอื่นๆ ในวงการซอฟต์แวร์
ภาษาโปรแกรมมิ่งพื้นฐาน: แนะนำภาษาที่นิยมใช้และเหมาะกับผู้เริ่มต้น เช่น Python, JavaScript, Java หรือ C#
เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์: รู้จักกับ IDEs (Integrated Development Environments) เช่น Visual Studio Code, IntelliJ IDEA, และ Eclipse
การทำงานเป็นทีม: รู้จักกับ Git และ GitHub เพื่อการทำงานเป็นทีมและการควบคุมเวอร์ชัน
ทักษะพื้นฐานในการพัฒนาซอฟต์แวร์: การคิดโลจิก, การแก้ไขปัญหา, และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ฐานข้อมูล: รู้จักกับฐานข้อมูลทั้งแบบ Relational (เช่น MySQL, PostgreSQL) และ NoSQL (เช่น MongoDB)
การทดสอบซอฟต์แวร์: เข้าใจหลักการและเทคนิคต่างๆ ในการทดสอบซอฟต์แวร์
การปฎิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนด: รู้จักกับการปฏิบัติตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมเช่น Agile หรือ SCRUM
การพัฒนาตัวเอง: คำแนะนำในการเข้าร่วมกลุ่ม Community, เรียนรู้ออนไลน์ผ่าน Coursera, Udemy หรือ Pluralsight
เคล็ดลับในการสัมภาษณ์งาน: การเตรียมตัว, การตอบคำถาม, และการนำเสนอผลงาน

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.