Share
Explore

Music sever HQ-Audio

Document

Device: Raspberry pi 4, 5inch, 7inch touch screen (phần cứng tương tự PC).
App Test. (Trên Windown PC hoặc Raspberry):
Domain HQ audio:

Requirement

Custom screen player App từ Volumio sang HQaudio (Logo, color theme, layout ) (Link UI bên dưới).
Các screen khác phase này ko edit chỉ đổi màu của theme volumio sang màu của HQaudio: #1377FF.
Deverloper có thể dùng lại theme của Volumio đang có trong source để custom lại hoặc tạo theme mới, cách nào tiện cho dev và sau này vẩn edit tiếp là được.
Build được và chạy trên Device chạy Volumio OS : Raspberry pi 4, 5inch, 7inch touch screen
Function dùng API của Volumio.
Phase task:
0
Task
Spec Link
Note
2
Custom colors all theme
#1377FF.
3
Build run trên Raspberry Pi 4
Device được cung cấp để test
image.png
image.png
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.