Share
Explore

icon picker
Giải pháp marketing tổng thể.

Giải pháp Marketing
Tổng thể và Toàn diện
Thế giới Marketing giúp doanh nghiệp tạo ra tăng trường bằng việc setup một nền tảng marketing bền vững, chuyên nghiệp và dễ dàng phát triển mở rộng.
Với Nguyên Tắc Cốt Lõi
Nền tảng
Tạo tiêu chuẩn nền tảng vững chắc, làm đúng từ đầu.
Nhất quán
Toàn bộ giải pháp nhất quan xuyên suốt.
Bền vững
Giải pháp hướng tới tạo sự bền vững cho doanh nghiệp.
Sáng tạo
Giải pháp sáng tạo phù hợp với khách hàng và xu hướng.
Bộ giải pháp marketing
Đồng Bộ Trên Nền Tảng
Thương hiệu
Tư vấn và phát triển thương hiệu.
Digital
Triển khai SEO, Adwords..
Content
Sáng tạo nội dung theo yêu cầu
Media
Ảnh, Phim và Thiết kế
Thế giới Marketing
Bộ giải pháp
Bộ giải pháp được xây dựng linh hoạt dựa trên ngành hàng và từng giai đoạn phát triển truyền thông của khách hàng.
STARTUP
$ 3.00
Tư vấn thương hiệu
Lập kế hoạch Marketing
Đào tạo triển khai
Hỗ trợ giám sát
CHI TIẾT
PHÁT TRIỂN
$ 3.00
Toàn bộ gói Startup +
Triển khai Marketing
Xây dựng hình ảnh
Digital Marketing
CHI TIẾT
BỀN VỮNG
$ 7.00
Toàn bộ gói Phát triển +
Hoàn thiện hình ảnh
Xây dựng nền tảng
Hỗ trợ vận hành
CHI TIẾT
TOÀN DIỆN
$ 3.00
Toàn bộ gói bền vững +
Triển khai đa nền tảng
Hỗ trợ toàn diện
Đào tạo trực tiếp
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.