Share
Explore

Cách di chuyển vị trí thanh địa chỉ trình duyệt Web xuống cuối màn hình iPhone

Google đã thay đổi trình duyệt Chrome, đặt thanh địa chỉ xuống cuối màn hình trên iPhone. Đây là phương pháp thực hiện.
Loading…
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.