Skip to content
New Supplier Model
Share
Explore
New Supplier Model

icon picker
Mô hình nhân viên chính thức

Tài xế nhân viên chính thức chạy đơn tại kho, có lương cố định và lương thưởng dựa trên năng suất. Thử nghiệm tại SGN trong vòng 2 tháng.
Mục tiêu (Objective) vận hành:
Sở hữu đội tài xế riêng cho Warehouse luôn đảm bảo khả năng fulfill hàng, tăng capacity xử lý trong kho ở các ngày bình thường và ngày Campaign → Cải thiện chỉ số về Performance.
Đa dạng nguồn Supplier, giảm sự phụ thuộc vào các tập supplier Core, Cắm Chốt và Mass đang được sử dụng trong các đợt Campaign → giảm rủi ro về đơn hàng và giảm tỷ lệ fail các chỉ số Performance.

Performance target:
New supply capacity >= 10% Volume (1000 đơn/ngày)
On-time rate Normal >= 95%
Deliveried Sameday rate > 75%

Operations flow:
Thiết kế layout sorting và picking riêng cho đội tài xế
Dự kiến chuyên chạy đơn của Lazada
Hoạt động Daily + Campaign
1. Mục tiêu cho tài xế
Search
Metric
Target
1
Số lượng
20 - 30 Tài xế
2
Số ngày hoạt động
26 ngày / tháng
3
Năng suất
Tối thiểu 30 đơn/ ngày → 900 / tháng
4
There are no rows in this table
2. Nội Dung
Cơ cấu tính lương
Lương Nhân Viên Chính Thức bao gồm:
Lương cố định (lương cơ bản) (tính theo active day)
Lương năng suất (thưởng giao thành công theo vùng)
Thưởng hiệu suất (dựa trên tỷ lệ giao thành công)
Công thức tính:
Lương TX = Mức lương cơ bản + Thưởng điểm giao thành công theo vùng + Thưởng hiệu suất
Trong đó
Thưởng hiệu suất tính theo tỷ lệ giao hàng thành công (FR) của tài xế
Cách tính thưởng hiệu suất
0
Search
Tỷ lệ giao thành công
Thưởng hiệu suất
1
Từ 80 – 85%
10% tiền thưởng GTC dựa trên tổng đơn thành công
2
Từ 85 – 90%
15% tiền thưởng GTC dựa trên tổng đơn thành công
3
Từ 90 – 95%
20% tiền thưởng GTC dựa trên tổng đơn thành công
4
Từ 95% trở lên
30% tiền thưởng GTC dựa trên tổng đơn thành công
There are no rows in this table
3. Hình thức trả lương
Hiện tại cơ chế tính lương sẽ theo Policy → Set và add PT cho TX theo dõi trên app các chỉ số/ Lương thực tế
TX sẽ sử dụng app Ahamove theo dịch vụ SGN-HUB-SP
Lương TX cuối tháng sẽ so sánh giữa thu nhập trên app và thu nhập thực tế theo cơ chế tính lương NVCT. Nếu:
Lương trên app TX cao hơn AHM trả => TX hưởng theo tiền trên app
Lương trên app TX thấp hơn => Cộng bù tiền cho TX
Hình thức cộng bù lương là cộng vào TK khuyến mãi
→ Chủ động trong việc control thu nhập trên App và thu nhập thực tế của tài xế bằng cách linh hoạt sử dụng các loại dịch vụ HUB nhằm tối ưu chi phí (minimize cost) chênh lệch giữa thực nhận và trên App
→ Target: sẽ có cơ chế tính lương riêng cho đội tài xế này, không phải cần phải so sánh lương thực tế và lương trên app
4. Một số yêu cầu cho tài xế
Bắt buộc ký quỹ lớn hơn 1 triệu
Sử dụng app tài xế Ahamove
App TX add 3 dịch vụ cơ bản: SGN-HUB-SP, SGN-HUB-SP-14H, SGN-HUB-SE
Thêm tag nhân viên AHM để chặn rút tiền từ app
TX đội NVCT sẽ được add tag riêng để add policy theo dõi tiền lương
Có lý lịch tư pháp
Ngày công tính lương là 30 ngày/Tháng ( Trừ các ngày lễ tết theo lịch nghỉ của Kho )
Phỏng vấn trực tiếp với KA tại kho trước khi vào đội
Tuân thủ theo hướng dẫn, điều động của nhân viên điều phối
Nghỉ đột xuất phải thông báo với nhân viên điều phối và có lý do hợp lý
Thử việc trong vòng 15 ngày sẽ ký hợp đồng chính thức theo hợp đồng Cộng Tác Viên, trong thời gian thử việc cơ chế tính lương và thưởng không thay đổi.
Additional resources
Nguồn Research:
,
File Estimate:
Feature launches
2
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.