Share
Explore

Phân Biệt Chào Mào Trống Mái CỰC DỄ Dành Cho Người Mới

Chim Chào Mào là loài chim rất khó phân biệt trống hay mái, nhất là ở những người mới chơi chim. Vì những đặc điểm riêng biệt nên nhìn bề ngoài rất khó phân biệt được con nào là trống và con nào là con mái. Đây không phải là vấn đề đối với những chú chim đã nuôi lâu năm nhưng lại rất khó khăn với những chú chim mới.
Hãy để chỉ cho bạn những cách như thế nào nhé!

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.