ΕΣΥΠΠ

icon picker
Δια ζώσης, 5 ημέρες

Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης
Πληροφορίες
Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε με σκοπό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες Διευθυντών εταιρειών, υπεύθυνων Ασφάλειας και Υγείας ή οποιοδήποτε εργαζόμενο που θα εκπαιδευτεί στην Ασφάλεια και Υγεία.
Τα μαθήματα γίνονται σε διαμορφωμένη αίθουσα.
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Search
Ημέρα
Από
Μέχρι
Λεπτά
Περιεχόμενο
Ημέρα 1
​08:00
​10:00
120
Ο Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμος, βασικές Νομοθετικές απαιτήσεις προς τον Εργοδότη. Βασικές Αρχές Ασφάλειας και Υγείας και Γενικές Υποχρεώσεις Εργοδοτών και Εργοδοτούμενων.
​10:00
​10:15
15
Διάλειμμα
​10:15
​11:15
60
Νομοθετικές υποχρεώσεις για την ετοιμασία Γραπτής Εκτίμησης Κινδύνων, διατήρησης Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων, καταγραφή ατυχημάτων, μέτρηση βλαπτικών παραγόντων, διαχείριση χημικών ουσιών κ.α. Δημιουργία Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης.
​11:15
​12:15
60
Υποχρεώσεις για σύσταση Επιτροπής Ασφάλειας και ελάχιστες προϋποθέσεις σύστασης. Επάνδρωση της Ε.Α., συνεδριάσεις, ρόλοι και αρμοδιότητες. Κώδικας πρακτικής για την συμμετοχή των εργοδοτούμενων στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
​12:15
​13:00
45
Διάλειμμα
​13:00
​14:30
90
Περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμοί. Ελάχιστες προδιαγραφές για τις κτηριακές εγκαταστάσεις, εξαερισμός και φωτισμός, πρόσβαση και διακίνηση στις κτηριακές εγκαταστάσεις, προστασία πτώσεων από ύψος, ελάχιστος χώρος εργασίας και εγκαταστάσεις πρόνοιας.
​14:30
​14:45
15
Διάλειμμα
​14:45
​15:15
30
Πρόνοιες για πυρανίχνευση και πυρόσβεση, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εξόδους κινδύνου και διαδρομές εκκένωσης.
​15:15
​16:15
60
Τεχνικές επιθεώρησης, επιθεωρήσεις από την Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας. Τεχνικές και μεθόδοι επιτήρησης ασφάλειας των εργασιών.
495
Sum
Ημέρα 2
​08:00
​10:00
120
Σύνταξη σχεδίων δράσης και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (πυρκαγιά, σεισμός, έκλυση επικίνδυνων χημικών κοκ). Απαιτούμενος εξοπλισμός αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Σήμανση εξοπλισμού και υποδομών έκτακττων αναγκών. Επιθεωρήσεις, συντηρήσεις και δοκιμές, εκπαίδευση προσωπικού και ασκήσεις έκτακτων αναγκών.
​10:00
​10:15
15
Διάλειμμα
​10:15
​11:15
60
Κίνδυνοι κατά την διακίνηση προσώπων και οχημάτων. Σχεδιασμός ασφαλών διαδρομών διακίνησης και τεχνικές διαχωρισμού πεζών από οχήματα.
​11:15
​12:15
60
Βασικές αρχές δημιουργίας πυρκαγιάς, τρίγωνο της φωτιάς, διαχείριση εύφλεκτων ουσιών.
​12:15
​13:00
45
Διάλειμμα
​13:00
​14:00
60
Μεθόδοι πυροπροστασίας, βασικές αρχές πυρόσβεσης και πρακτική άσκηση.
​14:00
​14:30
30
Αναγνώριση των χημικών κινδύνων. Μελέτη των Δελτίων Δεδομένων Ασφάλειας.
​14:30
​14:45
15
Διάλειμμα
​14:45
​15:15
30
Σήμανση των χημικών ουσιών και CLP. Δημιουργία καταλόγων χημικών ουσιών, αξιολόγηση των κινδύνων, Μετάδοση ασθενειών, εργασιακές ασθένειες. Πανδημία και ρόλος της υγιεινής και πρόληψης στην αποφυγή μετάδοσης ασθενειών.
​15:15
​16:15
60
Βασικές αρχές μεταφοράς της ηλεκτρινής ενέργειας. Κίνδυνος στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και ελάχιστος εξοπλισμός προστασίας. Επιθεώρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
495
Sum
Ημέρα 3
​08:00
​10:00
120
Κίνδυνος και επιπτώσεις από την έκθεση σε θόρυβο. Μέτρηση εργασιακού θορύβου και όρια έκθεσης. Πηγές και επιπτώσεις κραδασμών στην ανθρώπινη υγεία. Έκθεση σε ακτινοβολία, κώδικας πρακτικής για την προστασία από το θερμικό φόρτο. Επιπτώσεις από την έκθεση σε κρύο και προστασία από τις απότομες εναλλαγές θερμοκρασίας.
​10:00
​10:15
15
Διάλειμμα
​10:15
​12:15
120
Έκθεση σε ραδιενέργεια. Ποιότητα εσωτερικού αέρα και εξαερισμός σε κλειστούς χώρους. Φωτισμός σε εργασιακούς χώρους και ελάχιστα όρια φωτεινότητας ανα είδος εργασίας.
​12:15
​13:00
45
Διάλειμμα
​13:00
​14:30
90
Περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμοί. Ελάχιστες προδιαγραφές εξοπλισμού εργασίας. Μηχανικοί κίνδυνοι και κινητά μέρη εξοπλισμού. Λειτουργία εξοπλισμού υπό πίεση και κίνδυνοι εκτόνωσης / έκρηξης. Κίνδυνοι αποθήκευσης και χρήσης φιάλων υπό πίεση.
​14:30
​14:45
15
Διάλειμμα
​14:45
​16:15
90
Χρήση και επιθεώρηση εργαλείων χειρός / ηλεκτρικών εργαλείων. Κίνδυνοι μηχανοκίνητου εξοπλισμού και κατά την συντήρησή του.
495
Sum
Ημέρα 4
​08:00
​10:00
120
Ευθύνες για τους ιδιοκτήτες και συντελεστές ενός έργου. Υποχρεώσεις για την δημιουργία Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας. Κατασκευαστικοί κίνδυνοι και οργάνωση εργοταξίου. Εργασίες εκσκαφών, χρήση προσωρινών και κινητών ικριωμάτων. Κώδικας Πρακτικής για Εργασίες σε Ύψος.
​10:00
​10:15
15
Διάλειμμα
​10:15
​11:15
60
Υποχρεώσεις Εργοδότη και Εργοδοτούμενων. Σχεδιασμός απαιτούμενων ΜΑΠ και Προδιαγραφές τους. Διατήρηση καταλόγου ΜΑΠ, επιθεώρηση και αντικατάστασή τους.
​11:15
​12:15
60
Ορισμός της εργονομίας. Πηγές πρόκλησης μυοσκελετικών παθήσεων. Προσαρμογή της θέσης εργασίας στον Εργοδοτούμενο.
​12:15
​13:00
45
Διάλειμμα
​13:00
​14:00
60
Χαρακτηριστικά του φορτίου. Αξιολόγηση εργασιών χειρωνακτικής διακίνησης βάσει βασικών δεικτών (μέθοδος ΚΙΜ). Τεχνικές μείωσης της μυοσκελετικής καταπόνησης.
​14:00
​14:30
30
Σχεδιασμός της θέσης εργασίας. Διαμόρφωση του χώρου εργασίας. Τοποθέτηση οθόνης σε σχέση με τον άνθρωπο, διαμόρφωση του φωτισμού.
​14:30
​14:45
15
Διάλειμμα
​14:45
​15:15
30
Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης
​15:15
​16:15
60
Αναγνώριση ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Φόρτος εργασίας, διακρίσεις, σεξουαλική παρενόχληση, αστάθεια και αβεβαιότητα εργασίας.
495
Sum
Ημέρα 5
​08:00
​10:00
120
Υποχρεώσεις Εργοδοτών. Αναγνώριση των κινδύνων και των πηγών τους. Καταγραφή των πιθανών επιπτώσεων. Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας. Ιεραρχία μέτρων ελέγχου. Αναθεωρήσεις των Γραπτών Εκτιμήσεων Κινδύνου.
​10:00
​10:15
15
Διάλειμμα
​10:15
​12:15
120
Δημιουργία Αρχείου Ασφάλειας και Υγείας. Μητρώα εκπαιδεύσεων, πιστοποιητικών επιθεωρήσεων και συντηρήσεων, ΓΕΚ, οδηγιών ασφαλούς εργασίας. Άσκηση σύνταξης ενός Αρχείου Ασφάλειας και Υγείας.
​12:15
​13:00
45
Διάλειμμα
​13:00
​14:30
90
Άσκηση για την ολοκληρωμένη εκπόνηση μιας Γραπτής Εκτίμησης Κινδύνων. Παρουσίαση σε ομάδες. Σύνταξη δείγματος ενός Αρχείου Ασφάλειας και Υγείας.
​14:30
​14:45
15
Διάλειμμα
​14:45
​16:15
90
Άσκηση για την ολοκληρωμένη εκπόνηση μιας Γραπτής Εκτίμησης Κινδύνων. Παρουσίαση σε ομάδες. Σύνταξη δείγματος ενός Αρχείου Ασφάλειας και Υγείας.
495
Sum
2475
Sum
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.