Σεμινάρια

icon picker
Μέλη Επιτροπής Ασφάλειας

Αντιπρόσωποι Επιτροπής Ασφάλειας BANNER_EL.gif

Περιγραφή προγράμματος κατάρτισης

Στόχος και ανάγκη σεμιναρίου

Ανάγκη του προγράμματος είναι η κατάρτιση του προσωπικού της εταιρείας στα θέματα αναγνώρισης, εκτίμησης και διαχείρισης των κινδύνων στο χώρο εργασίας τους.
Ο στόχος του προγράμματος είναι:
Η απόκτηση γνώσεων για το Νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εκτίμηση κινδύνων στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας.
Η απόκτηση γνώσεων σε σχέση με τις διάφορες πηγές και κατηγορίες κινδύνων που δύναται να συναντήσουν κατά την εκτέλεση των εργασιών τους.
Η απόκτηση γνώσεων για την αναγνώριση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που διενεργούνται από την εταιρεία στο λιμάνι Λεμεσού.
Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε σχέση με την αξιολόγηση της πιθανότητας και σοβαρότητας πρόκλησης ενός ατυχήματος.
Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την σωστή εφαρμογή τεχνικών μείωσης ή εξάλειψης των κινδύνων.
Ο σκοπός του προγράμματος είναι όπως οι καταρτιζόμενοι να:
Μπορούν να αναγνωρίζουν τους κινδύνους στο χώρο εργασίας τους.
Εκπονούν με μεθοδικότητα και γνώση, εκτιμήσεις επικινδυνότητας.
Μπορούν να σχεδιάζουν μέτρα μείωσης και εξάλειψης των κινδύνων.

Εκπαιδευτές

1613294275051.jpg
Πέτρος Δίας
BSc
MSc
ΕΞΥΠΠ
ΕΕΚ 5ου Επιπέδου
1614367428502.jpg
Ραφαέλλα Ρουσσουνίδου
BSc
MSc
ΕΞΥΠΠ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε

Μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας
Πρόσωπα με αυξημένα καθήκοντα Ασφάλειας και Υγείας

Γνώσεις

Aπόκτηση γνώσης των Νομοθετικών απαιτήσεων που αφορούν το πλαίσιο Ασφάλειας και Υγείας στην Κύπρο.
Aπόκτηση γνώσεων που αφορούν την ανανγνώριση κινδύνων στον εργασιακό χώρο και γνώση της μεθοδολογίας εκπόνησης Γραπτής Εκτίμησης Κινδύνων.

Δεξιότητες

Αξιολογούν και αναγνωρίζουν τους κινδύνους στο χώρο εργασίας.
Εκπονούν Γραπτή Εκτίμηση Κινδύνων.
Σχεδιάζουν μέτρα για την μείωση των κινδύνων.

Στάσεις

Αναγνωρίζουν, καταγράφουν, συζητούν και καταγράφουν τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην καθημερινή τους εργασία.

Αρ. καταρτιζόμενων

Μέγιστο 12

Διάρκεια

7 ώρες

Περίληψη του προγράμματος

Νομοθετικό πλαίσιο για τις εκτιμήσεις επικινδυνότητας. Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζόμενων.
Ορισμός κινδύνων, κατηγοριών κινδύνων και πηγών.
Διαδικασία εκπόνησης εκτίμησης επικινδυνότητας.
Αρχές εφαρμογής μέτρων μείωσης των κινδύνων

Μέθοδος και τεχνικές κατάρτισης

Θα χρησιμοποιηθεί η κατά πρόσωπο εκπαίδευση που θα φέρει τον καταρτιζόμενο σε άμεση επαφή με τον εκπαιδευτή ενώ θα δημιουργήσει επίσης μια σχέση εμπιστοσύνης με τους άλλους καταρτιζόμενους.
Για την κατάρτιση θα χρησιμοποιηθούν οι τεχνικές:
Διάλεξης
Ερωτήσεων – απαντήσεων
Ασκήσεων
Πρακτικής άσκησης

Μέσα και υλικά κατάρτισης

Τα μέσα και υλικά κατάρτισης σχεδιάστηκαν ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες του προγράμματος και συγκεκριμένα:
Προβολή μέσω Η/Υ.
Μαυροπίνακας.
Διαδίκτυο.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.