Share
Explore

Nhất Tâm Bái Phật

Nhất tâm bái Phật là một hành động mang tính biểu tượng cho tinh thần tu tập của người Phật tử. Nó thể hiện sự dồn hết tâm ý tập trung hoàn toàn vào Đức Phật, vào lời Phật dạy, vào con đường tu tập. Khi thực hành nhất tâm bái Phật, người Phật tử có thể rèn luyện được khả năng tập trung, kiên nhẫn và định lực – những yếu tố vô cùng quan trọng trong hành trình tu tập Phật pháp. Dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu thêm về .
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.