Share
Explore

Kiến Trúc Phật Giáo Thời Lê

Kiến trúc thời Lê luôn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam với những giá trị nghệ thuật và văn hóa độc đáo. Trong đó, các công trình kiến trúc Phật giáo thời Lê đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong xã hội thời bấy giờ. Dưới đây, sẽ cùng bạn khám phá những nét đặc sắc của kiến trúc Phật giáo thời Lê. Qua đó, hiểu rõ hơn về bối cảnh lịch sử, văn hóa và giá trị tinh thần của những công trình kiến trúc này.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.