Share
Explore

icon picker
Tìm Hiểu Về Nghi Thức Niệm Phật Tại Nhà Và Lợi Ích Nhận Được

Việc thực hiện nghi thức niệm Phật tại nhà hàng ngày là một thói quen quen thuộc của phật tử, giúp duy trì tâm thanh tịnh và tích lũy công đức. Niệm Phật hàng ngày còn giúp giảm bớt nghiệp xấu của người tu hành.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.