Share
Explore

icon picker
Nhất Tâm Bái Phật – Biểu Tượng Cho Niềm Tin Và Giác Ngộ

Tượng Nhất Tâm Bái Phật, với hình ảnh Đức Phật đang chắp tay thiền định, là một trong những biểu tượng Phật giáo quen thuộc và được nhiều gia đình Việt Nam thỉnh về thờ cúng. Bức tượng không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc mà còn là lời nhắc nhở về con đường tu tập hướng đến giác ngộ, giải thoát.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.