Share
Explore

Phật Bản Mệnh Tuổi Sửu Là Vị Phật Nào?

là Hư Không Tạng Bồ Tát. Ngài được tôn vinh như là một vị Bồ Tát ở cõi Đại Trang Nghiêm, nơi hội tụ vô số công đức. Với lòng từ bi vô song, Ngài mở ra giới tạng của pháp môn, tạo ra vô vàn viên kim cương và các bảo vật, để ban cho mọi sinh linh. Hãy cùng nghiên cứu về vị Phật bản mệnh tuổi Sửu này nhé.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.