Skip to content
伤寒论数据学习
Share
Explore
傷寒所有方劑

icon picker
桂枝汤

原文:
三两(去皮,味辛热)
三两(味苦酸,微寒)
二两(炙,味甘平)
三两(切,味辛温)
十二枚(掰,味甘温)

右五味,[口父]咀。以水七升,微火煮取三升,去滓,适寒温,服一升。
服已须臾,啜热稀粥一升余,以助药力,温覆令一时许,遍身,微似有汗者益佳,不可令如水流漓,病必不除。
若一服汗出病差,停后服,不必尽剂;若不汗,更服,依前法;又不汗,后服小促役其间,半日许,令三服尽;若病重者,一日一夜服,周时观之。服一剂尽,病证犹在者,更作服;若汗不出者,乃服至二三剂。
禁生冷、粘滑、肉面、五辛、酒酪、臭恶等物。
桂枝汤
1
数量
现代斤两
性向
五行
1
桂枝
三两
3
辛热
2
芍药
三两
3
微寒
3
甘草
二两
2
甘平
4
生姜
三两
3
辛温
5
大枣
十二枚
12
甘温
There are no rows in this table
23
Sum


桂枝汤五行图
1
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.