Skip to content
Tổng quan tài liệu về AhaMove
Share
Explore
Tổng quan tài liệu về AhaMove

icon picker
Tổng quan về AhaMove và các loại dịch vụ


Thị Trường 💡

Thị trường hoạt động chính:

Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)
Hà Nội (HAN)

image.png

Thị trường mở rộng:

Hải Phòng (HPH)
Bình Dương (BDG)
Đồng Nai
Vũng Tàu

Các loại dịch vụ 📚

Bike

💡 Áp dụng tại TpHCM và Hà Nội
image.png

So sánh các loại dịch vụ

AHAMOVE SERVICE & ADMIN TOOLS (10).png
AHAMOVE SERVICE & ADMIN TOOLS (11).png

Special request

AHAMOVE SERVICE & ADMIN TOOLS (13).png

Dịch vụ ký quỹ → KA quản lý

2H, 2H-internal (đặc điểm: đơn con và đơn cha, 1 đơn con có thể có nhiều đơn cha, đơn tài xế giao là đơn internal....)
Dịch vụ con: SGN-2H, HAN-2H
Dịch vụ cha: SGN-TMĐT, SGN-2H-INTERNAL
TMDT/HUB
GHN
NON-GHN (Beamin, bigC, LZD,....)
AHAMOVE SERVICE & ADMIN TOOLS (12).png
TRUCK/TRICYCLE
TRUCK 500-1000-2000
VAN-500-1000
TRICYCLE
💡 Áp dụng tại TpHCM, Hà Nội và Bình Dương, riêng Hải Phòng chỉ có TRUCK 500-1000-2000

Các tập tài xế 🚹

Supplier_hub
Core
High
Low
Medium
Medium_bike
Medium_hub
Inactive

Supplier_treatment
Super
High
Medium
Low


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.