Skip to content
Tổng quan tài liệu về AhaMove
Share
Explore
Tổng quan tài liệu về AhaMove

icon picker
Hệ thống đơn hàng

Cách tạo đơn hàng 💭
Tạo đơn lẻ qua web app / mobile app (phía khách hàng)
AHAMOVE SERVICE & ADMIN TOOLS.png
Tạo đơn qua RO (route optimization) (vận hành)
AHAMOVE SERVICE & ADMIN TOOLS (1).png
⬇️
AHAMOVE SERVICE & ADMIN TOOLS (2).png
⬇️
AHAMOVE SERVICE & ADMIN TOOLS (4).png
Các trạng thái đơn hàng trên admin 👏🏻
AHAMOVE SERVICE & ADMIN TOOLS (5).png
Đọc thông tin đơn hàng 🔍
Thông tin đơn hàng chi tiết tại Order ID
AHAMOVE SERVICE & ADMIN TOOLS (6).png
⬇️
AHAMOVE SERVICE & ADMIN TOOLS (7).png
⬇️
AHAMOVE SERVICE & ADMIN TOOLS (8).png
Một vài task đã từng làm ✅
Tạo đơn, lên đơn và gán đơn cho tài xế tại Campaign
Điều đơn cho tài xế
Setup policy
Documents:


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.