Share
Explore

icon picker
Policy Note 27/9

Sáng

Ops cost , cps: cost per stp
Phân bổ hàng tuần > định mức tiêu bao nhiêu
Quay lại chia cho stp > cps. Nếu lớn hơn 1000 là tiêu lố, phải điều chỉnh lại.
Subsidy: timerange dài
Thưởng nóng: đột xuất, vd như thấy demand cao, TX ko đáp ứng, > đẩy active tx, đẩy productivity
Hỗ trợ đơn hàng: team ops làm

Để viết ctrinh
Phải có mục đích
Check cost
Lên nội dung chương trình
Số lượng tài xế áp dụng
Lấy data của tài xế: vd như prod, active day, diff....
Estimate (bao nhiêu tài xế đạt thưởng, tỷ lệ, cost theo từng mốc thưởng, total cost, cps, so sánh vs target
>> Điều chỉnh trong trường hợp cost quá cao so với dự kiến
Trình bản final cho leader
Setup:
viết card tính thưởng
làm content hình ảnh...)
viết card insert tài xế vào ctrinh thưởng
viết card cộng thưởng
cross check
Review lại ctrinh thưởng, so sánh với mục đích
Insert tài xê vào ctrinh thưởng

VD: Duy trì tập tài xế core
có 6tr/tuần
forecast demand: 4500
SL Tx: 50
dùng data trong qk để estimate
lấy prodctivity của tx
mốc điểm: mốc dễ (những tài xế có năng suất có thể đạt được),
mốc khó hơn,
mốc điểm cố gắng thì mới đạt được, mốc khó (chỉ có 1 hoặc ko tài xế get) >> dựa vào cps >> tính điểm dựa vào productivity của tài xế

Chiều

Progress Tracker

Sau khi có content ctrinh thưởng >> chỉnh sửa hình ảnh cung cấp cho tài xế
Tên policy: SGNKAE210927W_FHS
=> TP-TEAM - DỊCH VỤ - TGIAN CTRINH THƯỞNG (năm-tháng-ngày) - HẬU TỐ
Viết card tính thưởng:
input gồm:
supplier phải nhập đc nhiều ID, startime, endtime(thời gian kết thúc ctrình + 1 ngày)
TX có or không trong ctrinh thưởng thì phải đều ra kết quả.
supplier_id, point, incentive (tiền tx đc thưởng),
status
IN PROCESS - TX đang trong ctrinh thưởng
FAILED - TX ko đạt điểm thưởng và ctrinh kết thúc
COMPLETED
>> show ở thống kê hiển thị bên TX
Set up ctrinh lên admin:
policy type: Non cross service*
Sector: KA thường là HUB và ECOM
Dept: định danh ctrinh thưởng thuộc team nào >> KA
Code: định danh loại ctrinh thưởng nào >> HOTPROMO or SUBSIDY
PIT code: PIT1 (khấu trừ 1%)
Target: supplier (dành cho TX)
Trans type: Balance
Startime: tgian cộng thưởng (chạy vào ngày 27/9 - 3/10, thì endtime + 1 ngày cũng là ngày cộng thưởng)
Duetime: nếu muốn ngày 4/10 là ngày cộng duy nhất >> chọn 4/10 ko thì tiếp tục
Status: activated
Caculation Period: thưởng tuần >> weekly
purpose: productivity - high demand ...
Description: nhận biết nội dung của mình là gì >> Tên ctrinh
Extra setting: sử dụng phần auto cộng thưởng, policy id phải giống policy đặt như trên, khi ctrinh đang chạy or kết thúc sẽ truyền vào param policy này...

Setup thêm driver incentive
>> 1 tài xế chỉ nhìn đc mốc thưởng của ng đó
ava: hiển thị challenge
name: tên của ctrinh thưởng
content: tất cả thông tin của ctrinh >> nằm hết trong ảnh
point: thanh ngang chạy điểm ( cate1, cate 2, cate3....) mốc điểm
budget alocation: mốc incentive
condition: show thống kê
level: 0
metabase cardID: số card
Và leader board
>> tất cả TX thấy đc của nhau
Insert
card insert: supplier_id, policy_id, start- endtime +1, .......
set up integromat >> run
không nhấn vào link trên web hay click trực tiếp >> bởi vì sẽ active lun >> only run = integromat
query trên AhaMove PT kiểm tra active
Gr bot Qboy nhận link check ctrinh có lên chưa >> kiểm tra lại format >> nếu quá 30ph nhờ cross check

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.