Share
Explore

Policy Note 27/9

Sáng

Ops cost , cps: cost per stp
Phân bổ hàng tuần > định mức tiêu bao nhiêu
Quay lại chia cho stp > cps. Nếu lớn hơn 1000 là tiêu lố, phải điều chỉnh lại.
Subsidy: timerange dài
Thưởng nóng: đột xuất, vd như thấy demand cao, TX ko đáp ứng, > đẩy active tx, đẩy productivity
Hỗ trợ đơn hàng: team ops làm

Để viết ctrinh
Phải có mục đích
Check cost
Lên nội dung chương trình
Số lượng tài xế áp dụng
Lấy data của tài xế: vd như prod, active day, diff....
Estimate (bao nhiêu tài xế đạt thưởng, tỷ lệ, cost theo từng mốc thưởng, total cost, cps, so sánh vs target
>> Điều chỉnh trong trường hợp cost quá cao so với dự kiến
Trình bản final cho leader
Setup:
viết card tính thưởng
làm content hình ảnh...)
viết card insert tài xế vào ctrinh thưởng
viết card cộng thưởng
cross check
Review lại ctrinh thưởng, so sánh với mục đích
Insert tài xê vào ctrinh thưởng

VD: Duy trì tập tài xế core
có 6tr/tuần
forecast demand: 4500
SL Tx: 50
dùng data trong qk để estimate
lấy prodctivity của tx
mốc điểm: mốc dễ (những tài xế có năng suất có thể đạt được),
mốc khó hơn,
mốc điểm cố gắng thì mới đạt được, mốc khó (chỉ có 1 hoặc ko tài xế get) >> dựa vào cps >> tính điểm dựa vào productivity của tài xế

Chiều

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.