Share
Explore

KA Dashboard

Overview
Tổng quan toàn bộ quy trình
untitled@2x (16).png
1 - Push data
Sử dụng Google Apps Script đẩy data từ database sang Google Sheet với 5 Source tương ứng với 5 Sheet chính:
Volume - Ops - Ops cost detail - GHN - Transit
var start_date1 = '2021-03-01'
var end_date1 = Utilities.formatDate(new Date(), "GMT+7", "yyyy-MM-dd")

function fin_pnl() {
var s = SpreadsheetApp.openById("1iElT2DxDTVddGk6q03Ddr4SNK1axqnFRwHQYIeBU280").getSheetByName("Volume");
var url1 = "https://admin.ahamove.com/public/v1/bi/metabase_card?cardid=23997&start_time=" + start_date1 + "&end_time=" + end_date1
var response1 = UrlFetchApp.fetch(url1);
var dataSet = JSON.parse(response1);
var rows = [],
data;
for (i = 0; i < dataSet.length; i++) {
data = dataSet[i];
rows.push([data.sector, data.day, data.week, data.month, data.partner, data.services, data.city_id, data.fulfill
, data.stoppoint, data.partner_fee, data.driver_fee, data.revenue, data.diff_2pricing, data.discount]);
};
Logger.log(rows);
s.getRange(14332,2,s.getLastRow(),14).clearContent();
dataRange = s.getRange(14332,2,rows.length, 14);
dataRange.setValues(rows);

}
Những thuộc tính cần sử dụng trong mỗi Source:
Volume - tính cho những partner dành cho 5 kênh GHN
Sector, day, week, month, partner, services, city_id, fulfill, stoppoint, partner_fee, driver_fee, revenue, diff_2pricing, discount.
Ops - tính incentive cost HUB, ECOM, TRUCK và có thêm volume của TRUCK
period, city_id, services, refferal_cost, cross_services, non_cross_services, total_cost_supplier, stoppoint, cps, gsv, revenue, bd_cost, gp1, total_cost_gsv, cost_gsv_pct.
Ops cost detail
period, city_id, category, services, cost.
Transit - cost của TRUCK
period, city_id, sector, pickup, transit_cost.
GHN - volume theo nhánh BIKE, HUB theo GHN
period, city, cate, requested, fulfill, completed, gsv, revenue
Tạo sheet Target được import từ sheet khác
day, city, service, stoppoints, ops_cost, bd_cost, gsv, cost_gsv, internal_target_gsv.
2 - Extracting & transforming data
Google Sheet
Từ 5 sheet chính, tạo thành những sheet khác có data phù hợp cho từng report.
untitled@2x (17).png
Note
Outsourcing
outsourcing_cost = stoppoint * 4600
2. Summary
intencive_cost = Vlookup từ sheet Ops
transit_cost = lấy sum(transit_cost) từ sheet Transit theo ngày tháng cần lấy và theo khu vực SGN, HAN
outsourcing_cost = Vlookup từ sheet OutSourcing
3. WH_stp
transit_cost =Query từ sheet Summary tính tổng theo tháng và cả 2 khu vực
outsourcing_cost =Query từ sheet Summary tính tổng theo tháng và cả 2 khu vực
Data Studio
Thêm tất cả data đã xử lý từ Google Sheet vào DataStudio
image.png
Setup metrics cho từng Data source

untitled@2x (11).png
Công thức tính cho từng metrics được thêm vào

untitled@2x (14).png
Blend data
Từ bộ data đã được xử lý tạo thành những Data source có data cần cho report
untitled@2x (7).png
3 - Uploading data & completing report
Tổng quan về nội dung report
Artboard 1.jpg
Note
Data màu xanh dương như GHN target vs actual, Ecom actual vs target, .... là những data đã được blend từ data source
Data xanh lá như Volume, Summary,... là những data source đã được xử lý và thêm metrics.
4 - Trigger
Set up trigger chạy tự động các Function trên Google Apps Script

image.png
Chọn function đã add
Chọn event source: Time-driven
Thời gian trigger: theo ngày, mỗi ngày từ 4am đến 5am, thông báo qua mail mỗi ngày.

image.png
Nếu có function nào auto trigger không thành công:
Chọn function và run
image.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.