Share
Explore

icon picker
Hướng dẫn dùng Bot theo dõi COD tài xế


Cú pháp

/cod_wh [SĐT tài xế]
Lưu ý: giữa câu lệnh /cod_wh và số điện thoại tài xế phải là 1 dấu cách.

Xem kết quả trả về

Trường hợp có COD:

Câu lệnh:
image.png
Kết quả:
image.png
image.png
Dòng đầu tiên bao gồm SĐT tài xế + Họ Tên + Tổng COD.
Những dòng sau là các mã đơn hàng + COD từng đơn,
3.
image.png
Kết thúc.

Trường hợp không có COD:

Câu lệnh:
image.png
Kết quả:
image.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.