Share
Explore

Hướng dẫn dùng Bot theo dõi COD tài xế


Cú pháp
/cod_wh [SĐT tài xế]
Lưu ý: giữa câu lệnh /cod_wh và số điện thoại tài xế phải là 1 dấu cách.

Xem kết quả trả về
Trường hợp có COD:
Câu lệnh:


Kết quả:
Dòng đầu tiên bao gồm SĐT tài xế + Họ Tên + Tổng COD.
Những dòng sau là các mã đơn hàng + COD từng đơn,

3.
Kết thúc.

Trường hợp không có COD:
Câu lệnh:


Kết quả:
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.