Skip to content
VNIS CONTENT WORKSPACE
Share
Explore
1. Training Kits

Bài viết chuẩn SEO

Bài viết phải unique hơn 95% điểm. (Sử dụng để check)
Có ít nhất 3 hình ảnh hoặc 1 clip minh họa trong bài viêt.
Từ khóa chính phải nằm trong tiêu đề, Miêu tả bài viết.
Từ khóa phải có mặt trong H1, H2,...
Từ khóa phải có trong nội dung bài viết ( Tối thiểu 6 từ khóa)
Lồng ghép trong bài viết 1 đoán giới thiệu về dịch vụ VNIS.
Tiêu đề có CTA bằng ngôn từ có cảm xúc click đọc bài.
Mở bài, kết bài tối đa 155 từ. Có từ khóa nằm trong 2 đoạn này.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.