Share
Explore

Phân tích giá trị biên

Phân tích giá trị biên là một trong những kỹ thuật thiết kế được sử dụng rộng rãi để . Nó được sử dụng để kiểm tra các giá trị biên vì các giá trị đầu vào gần biên có khả năng xảy ra lỗi cao hơn. Bất cứ khi nào chúng ta thực hiện kiểm thử bằng phân tích giá trị biên, người kiểm thử cần tập trung vào, trong khi nhập giá trị biên cho dù phần mềm có tạo đầu ra chính xác hay không.
Giá trị biên là những giá trị chưa giới hạn trên và dưới của một biến. Giả sử rằng, tuổi là một biến của bất kỳ hàm nào và giá trị nhỏ nhất của nó là 6 và giá trị lớn nhất là 25, cả 6 và 25 đều được coi là giá trị biên. Giả định cơ bản của phân tích giá trị biên là, các được tạo bằng giá trị biên có nhiều khả năng gây ra lỗi nhất.
Có 6 và 25 là các giá trị biên, đó là lý do tại sao tester chú ý nhiều hơn đến các giá trị này, nhưng điều này không có nghĩa là các giá trị ở giữa như 17, 18, 19, 20, 21 bị bỏ qua. Các test case được phát triển cho từng và mọi giá trị của phạm vi.
Việc kiểm tra các giá trị biên được thực hiện bằng cách tạo các phân vùng hợp lệ và không hợp lệ. Các phân vùng không hợp lệ được kiểm tra vì việc kiểm tra đầu ra trong điều kiện bất lợi cũng rất cần thiết
Ví dụ có một hàm chấp nhận một số từ 6 đến 25, trong đó 6 là giá trị nhỏ nhất và 30 là giá trị lớn nhất của phân vùng hợp lệ, các giá trị khác của phân vùng này là 7, 8, 9, ... 25. Phân vùng không hợp lệ bao gồm các số nhỏ hơn 6 và lớn hơn 25. Người kiểm thử phát triển các trường hợp kiểm thử cho cả phân vùng hợp lệ và không hợp lệ để nắm bắt hành vi của hệ thống trong các điều kiện đầu vào khác nhau.
Hệ thống phần mềm sẽ vượt qua bài kiểm thử nếu nó chấp nhận một số hợp lệ và đưa ra đầu ra mong muốn, nếu không, thì nó không thành công. Trong một trường hợp khác, hệ thống phần mềm không được chấp nhận các số không hợp lệ và nếu số đã nhập không hợp lệ, thì nó sẽ hiển thị lỗi.
Nếu phần mềm đang được kiểm thử tuân theo tất cả các hướng dẫn và thông số kỹ thuật thì phần mềm đó sẽ được gửi đến nhóm phát hành, nếu không thì nhóm phát triển sẽ sửa lỗi.
Qua bài viết trên đã giúp bạn hiểu được những thông tin cơ bản về một kỹ thuật phổ biến trong kiểm thử phần mềm. Để có thêm nhiều kiến thức về kiểm thử phần mềm, đăng ký tham gia ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.