Share
Explore

Tester cần những kỹ năng gì?

Kiểm thử phần mềm có thể được định nghĩa là những nỗ lực liên quan đến việc tạo ra một sản phẩm không có lỗi, phù hợp với yêu cầu chức năng nhất định, đảo bảo phạm vi hiệu quả hợp lý bằng một loạt các quy trình xác minh và xác thực.
Để có thể phát triển sự nghiệp liên quan đến kiểm thử phần mềm, điều cần thiết là phải có một số kỹ năng cụ thể như khả năng phân tích tốt, kiến thức cơ bản về kiểm thử, khả năng giao tiếp và quản lý công việc, các bằng cấp liên quan.
Tối thiểu bạn cần phải có bằng cử nhân về khoa học máy tính, hệ thống thông tin và các chuyên ngành liên quan. Một số nhà tuyển dụng yêu cầu bằng thạc sĩ và họ có thể chấp nhận cả các ứng viên không được tào tạo chính quy trong lĩnh vực này, nhưng ít nhất là các ứng viên đã học quá một có chút kiến thức và kinh nghiệm kỹ thuật

Kỹ năng phi kỹ thuật

Kỹ năng phân tích: Người kiểm thử phần mềm cần có kỹ năng phân tích tốt, điều này sẽ giúp hiểu được một hệ thống phức tạp, chia thành hệ thống nhỏ hơn và viết các test case
Kỹ năng giao tiếp: Để trở thành một Tester giỏi, bạn phải có khả năng giao tiếp bằng lời nói và văn bản. Bạn phải viết các điều kiện kiểm thử, test case, chiến lược, kế hoạch, báo cáo lỗi phải dễ đọc và ai cũng có thể hiểu được. Trong quá trình phát hiện lỗi hoặc theo dõi khác, cần phải cộng tác với nhà phát triển, điều đó yêu cầu phải giao tiếp tốt
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian: Điều này liên quan trực tiếp đến việc phát triển code. Tester nên quản lý để làm việc một cách hiệu quả với các kỹ năng tổ chức
Thái độ: Tester cần phải có thái độ tuyệt vời đối với hệ thống ‘test to break’, tự học hỏi, nâng cao kỹ năng. Đôi khi Tester cần phải tự lực để hoàn thành một nhiệm vụ mà không có bất kỳ sự giám sát nào

Kỹ năng kỹ thuật

Cơ sở dữ liệu, SQL: Ứng dụng phần mềm có một cơ sở dữ liệu lớn chạy ngầm, lưu trữ trên các loại cơ sở sữ liệu khác nhau như Orcale, MySQL.. Dữ liệu này cần phải xác thực, khi đó cần phải sử dụng các truy vấn SQL.
Các lệnh Linux: Hầu hết trong hệ thống phần mềm được triển khai trên các máy Linux, do đó điều quan trọng đối với người kiểm thử là phải có kiến thức liên quan.
Công cụ tự động: Tester cần có kiến thức và kinh nghiệm thực hành về bất kỳ công cụ kiểm thử tự động nào như Selenium, UFT, Postman...
Công cụ theo dõi lỗi: Trong vòng đời kiểm thử, việc theo dõi lỗi và vòng đời của lỗi đóng một vai trò quan trọng, do đó người kiểm thử cần quản lý và theo dõi đúng cách với sự trợ giúp của các công cụ. Vì toàn bộ nhóm bao gồm tester, nhà phát triển và quản lý đều tham gia vào việc theo dõi lỗi nên điều này trở nên cần thiết
Các loại kiểm thử: Kiểm thử tích hợp, kiểm thử hiệu năng, kiểm thử đơn vị...
software testing la gi.jpg

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.