Share
Explore

icon picker
KhiemDV Plan

Tiến độ công việc

Bàn giao công việc HCNS
1

Timeline Bàn giao công việc HCNS
1

Xây dựng bộ giá trị doanh nghiệp
1
Timeline Xây dựng bộ giá trị doanh nghiệp
1

Quản lý tài sản
1
Timeline Quản lý tài sản
1
Thông tin HĐQT
1
Timeline Thông tin HĐQT
1
Xây dựng mô hình quản trị nhân sự mới
0
Đầu việc
Chủ trì
Hỗ trợ
Bắt đầu
Kết thúc
Trạng thái
Ghi chú
1
Xây dựng sơ đồ tổ chức
In progress
Open
2
Xây dựng hệ thống chức danh
Khiem Dao Vinh
In progress
Open
3
Xây dựng hệ thống mô tả công việc
Khiem Dao Vinh
Not started
Open
4
Nghiên cứu và đề xuất mô hình tính lương
Khiem Dao Vinh
In progress
Open
5
Rà soát, đánh giá và đối chiếu bảng lương hiện tại để xây dựng thang bảng lương
Khiem Dao Vinh
Not started
Open
6
Xây dựng thử nghiệm bảng đánh giá KPI hàng tháng cho bộ phận HCNS (để áp dụng thử nghiệm cơ chế lương mới)
Khiem Dao Vinh
4/28/2023
Not started
Open
There are no rows in this table
Đào tạo
1
Timeline Đào tạo
1
Tìm hiểu và triển khi ứng dụng Coda.io
1
Timeline Coda.io
1

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.