Share
Explore

icon picker
Quy trình phát triển dự án

Một dự án mới, cần được thực hiện theo các bước sau:
Bước
Mô tả
Yêu cầu
Phụ trách
Ghi chú
1
Nghiên cứu thị trường
Tìm hiểu về thị trường thế giới và trong nước Nghiên cứu mô hình mẫu (dự án đã thành công hoặc dự án tiềm năng)
Doanh thu thị trường, số lượng khách hàng đang sử dụng (bao gồm thế giới, khu vực, trong nước)
Mô hình mẫu và nhà cung cấp (nếu có) bao gồm: số lượng người dùng, chi phí sử dụng, doanh thu...
Chân dung khách hàng (độ tuổi, giới tính, sở thích, thu nhập...)
Phạm vi triển khai (quốc tế, trong nước)
Đối thủ cạnh tranh
Tính pháp lý, giấy phép...
Kênh tiếp thị
Kênh triển khai
Đánh giá về khả năng kinh doanh
Bộ phận R&D, bộ phận Kinh doanh
Pháp chế hỗ trợ mặt pháp lý
2
Đánh giá tính khả năng kinh doanh
Đánh giá tính khả thi về mặt kinh doanh
Xây dựng mô hình kinh doanh (đầu vào, đầu ra, quy trình vận hành kinh doanh, gói cước...)
Chi phí vận hành
Chi phí nhân sự
Kế hoạch phát triển doanh thu
Bộ phận Kinh doanh
3
Đánh giá khả năng công nghệ
Đánh giá tính khả thi về mặt công nghệ
Công nghệ sử dụng
Chi phí mua bản quyền (nếu có)
Chi phí phần cứng
Chi phí nhân sự
Bộ phận kỹ thuật (PTSP)
4
Xây dựng phương án tài chính
Xây dựng phương án tài chính
Xác định ngân sách
Rà soát chi phí, xác định tổng chi phí
Đánh giá dự báo doanh thu
Xác định thời gian hoà vốn
Đưa ra các cảnh báo về rủi ro tài chính
Xây dựng phương án tài chính
Tài chính
5
Triển khai dự án
Tiến hành triển khai dự án
Quyết định thành lập dự án (mục đích, nhân sự, thời gian, vai trò vị trí...)
Kế hoạch tài chính
Xây dựng quy chế hoạt động (quy trình, chế độ thưởng...)
Bộ phận Kinh doanh và Kỹ thuật
Cần bổ sung thêm thông tin Vừa làm vừa bổ sung thêm
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.