Share
Explore

Rút Quẻ Dịch

Quẻ dịch là một phương tiện liên lạc giữa con người với trời đất, giữa Nhân và Thần. Khi người hỏi thì Thần trả lời, muốn đọc được câu trả lời thì cần phải giải mã nó từ một loại phương tiện đặc biệt, đó chính là 64 quẻ dịch. Mỗi quẻ trong số 64 quẻ dịch này đều có thể biến hóa thành một trong 64 quẻ khác, tùy theo mức độ cảm ứng giữa con người và trời đất.
Sử dụng công cụ:
Hướng dẫn sử dụng
1 Quẻ = Hỏi 1 việc cụ thể / ngày hôm nay / tháng / năm / ..
2 Quẻ = Nguyên Nhân & Kết Quả / Người A & B / Bắt Đầu & Kết Thúc / Quá Khứ & Tương Lai / ..
3 Quẻ = Nguyên Nhân & Diễn Biến & Kết Quả / Người A & B & C / Bắt Đầu & Quá Trình & Kết Thúc / Quá Khứ & Hiện Tại & Tương Lai / ..
7 Ngày trong Tuần / 12 Tháng trong Năm / ...
Tùy thuộc vào nhu cầu và sự sáng tạo của bạn để rút số lượng Quẻ Dịch phù hợp.
Đặc biệt lưu ý: Mỗi câu hỏi chỉ nên rút Quẻ 1 lần, từ lần thứ 2 trở đi dường như không còn ý nghĩa.

image.png


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.