Share
Explore

icon picker
Test case

HN
Hào Nhật
- Test case (kịch bản kiểm thử) viết tắt là TCs, là test - kiểm tra các case - tình huống có thể xảy ra giúp Tester xác định một ứng dụng, phần mềm có hoạt động đúng hay không.
- Các loại test case trong quy trình phát triển phần mềm:
Functionalities test cases (Test case chức năng)
User Interface test cases (Test case giao diện người dùng)
Performance test cases (Test case hiệu suất)
Intergraton test case (Test case tích hợp)
Usability test cases (Test case tính khả dụng)
Database test cases (Test case cơ sở dữ liệu)

- Ví dụ:
Xác định test case cơ bản
0

- Một số kĩ thuật viết test case:
Kỹ thuật hộp đen: Kiểm tra Input và nhận Output bỏ qua các bước kiểm dữ liệu yêu cầu - > Tiết kiệm thời gian test - khó bảo trì.
Kỹ thuật hộp trắng: Kiểm tra Input và thực hiện đầy đủ các cấu trúc của chương trình - > Đảm bảo chất lượng phần mềm trong quá trình phát triển sản phẩm - Tốn nhiều thời gian.

Nguồn tham khảo:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.