Skip to content
[AHM][KA-BD] Account Instruction
Share
Explore
Quyền lợi Khách hàng

icon picker
Route Optimization

1. Ưu điểm

Công cụ tối ưu lên đơn giúp Khác hàng:
Tiết kiệm thời gian lên đơn bằng việc tạo cùng lúc nhiều đơn hàng bằng file excel/ggsheet,...
Hệ thống tự động ghép các điểm giao nhằm tối ưu được tuyến đường khi sử dụng dịch vụ giao đa điểm (Siêu tốc, Truck)
Tối ưu được các điều kiện liên quan đến dịch vụ: Cân nặng, COD, quãng đường,...

2. Hướng dẫn lên đơn bằng tool RO

image.png
image.png
image.png
image.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.