Skip to content
[AHM][KA-BD] Account Instruction
Share
Explore
Quyền lợi Khách hàng

icon picker
Dashboard

AhaMove cung cấp trang để Khách hàng dễ dàng theo dõi các dữ liệu thống kê của dịch vụ

1. Delivery Performance

Ảnh chụp Màn hình 2021-10-26 lúc 02.18.09.png
Ảnh chụp Màn hình 2021-10-26 lúc 02.20.22.png
Ảnh chụp Màn hình 2021-10-26 lúc 02.21.03.png
Ảnh chụp Màn hình 2021-10-26 lúc 02.21.27.png
Ảnh chụp Màn hình 2021-10-26 lúc 02.21.53.png

2. Order Detail

Ảnh chụp Màn hình 2021-10-26 lúc 02.23.40.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.