Skip to content
[AHM][KA-BD] Account Instruction
Share
Explore
Payment

icon picker
CASH

Phương thức thanh toán bằng tiền mặt: Đơn hàng sẽ được Người gửi hoặc Người nhận thanh toán cước phí vận chuyển cho Shipper bằng tiền mặt
Đặt đơn thông qua API: "payment_method": "CASH"
Đơn hàng được tạo bằng web/app: Chọn hình thức thanh toán “Tiền mặt”
Ảnh chụp Màn hình 2021-10-01 lúc 11.00.55.png
Lưu ý: Các đơn hàng thanh toán bằng “CASH” sẽ không nằm trong phần Bảng kê đối soát và xuất hoá đơn của Postpaid. Trường hợp Khách hàng có nhu cầu xuất hoá đơn cho đơn hàng thanh toán “CASH” có thể đăng ký tại

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.