Skip to content
[AHM][KA-BD] Account Instruction
Share
Explore
AhaMove quản lý đơn hàng của mỗi doanh nghiệp dựa vào Tài khoản doanh nghiệp (Tài khoản mẹ hay Parent ID), mỗi Parent ID có thể có nhiều Tài khoản con (User ID) để tạo đơn hàng.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.