Share
Explore

SMH Rapportmall


Bakgrund, syfte & frågeställning

( Vad är situationen, varför undersöker vi det, vad vill vi förstå / får svar på?)
Under 209 hölls det i genomsnitt 800 visningar per månad i storstockholm (1), samtidigt märks det av att fler och fler industrier blir digitala. Det utvecklas fler och fler headset och allmänheten blir allt mer vana vid konceptet kring VR.
Denna undersökning och digitala marknadsföringsanalys ska undersöka hur Hemnet kan nyttja VR-teknik i sina visningar.
Syftet att att undersöka vilka marknasdföringsstrategier som lämpar sig bäst för att indtroducera detta för hemnets primära målgrupp; småbarnsfamiljer. Den undersökning av det digitala nuläget ska ligga till grund för en grundläggande marknadsföringsplan. Den primära frågeställningen bygger därmed kring, hur bör Hemnets marknadsföringsplan ser ut kopplat till VR-visningar?

(1 )Vetenskapens värld. 2021. VR-tekniken och dess trender. https://vetenskapensvarld.se/articles/vr-trends-sverige. (Hämtad: 2022-10-25)

Metod (Hur har vi undersökt & samlat in?)


Den primära metodiken för insamladet av information består av sekundärresearch kring digitala trender online, där man genom Google lotsat fram till trovärdiga digitala trendkällor. Denna information har genomförts systematiskt och strukuterat enligt fökjande omvärldsanalysmodeller: PESTEL , Porters 5 Forcers, SWOT. Sammanställningen från denna data har sedan legat till grund för ifyllnaden av marknadsföringmodellerna: User Persona, 4P & 4C ....

Genomförande (Vad gjorde du / ni under projektets gång?)

Först beslutade man kring ett första primärt digitalt område att undersöka och utforska. Efter att detta fastställdes den 25 oktober som området VR-visningar, gick gruppen vidare till at markera in ett specifikt bolag som marknadsföringen skulle kopplas till. Här landade man initialt i Hemnet , något som sedan kom att ändra till Boolio, den 26e oktober, innan det igen den 27e oktober återinfördes som Hemnet igen som företagsval. Man påbörjade sin PESTEL-analys och därtill kopplat de politiska aspekterna.


Resultat (Vad visade infon?)

Som det tydligt framgår av Value Proposition-canvasen, så har stort fokus lagts på kundens painpoints inom långa pendligtstider till visnignarna. Man har även valt att tydliggöra gainen i att kunna vara på flera visnignar samma dag.


Slutsats & Diskussion (kring resultatet, egna tankar)

Man hade absolut även kunnat starkare belysa värdet av insparad restid för kunden i samband med visningarna. Valet av TikTok som primär marknadsföringskanal hade i efterhand likväl kunnat placeras på Instagram, något som säkerligen hade kunnat ge motsvarande, om inte bättre effekt just för målgruppen småbarnsfamiljer, som säkerligen inte aktivt är lika stor användargrupp av TikTok.
Vikten av att lyfta fram priset på VR-headsetet var en viktig del för projektet, då detta är en av de största hindren för nya kunder inom segmentet.


Källförteckning (Sammanställning, källhänvisning görs även på varje sida och benämning)


Vetenskapens värld. 2021. VR-tekniken och dess trender. https://vetenskapensvarld.se/articles/vr-trends-sverige. (Hämtad: 2022-10-25)

Bilagor


Bilaga 1: Business Model Canvas.pdf
Bilaga 2: User Persona.pdf

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.