Share
Explore

icon picker
Phân tích requirement Qui trình DTTK

Qui trình trước mua hàng - là chuỗi qui trình liên phòng ban phức tạp được gọi chung là DTTK
Đối với loại hợp đồng dự án (đã ghi), qui trình DTTK được mô tả đầy đủ các bước như sau

Đối tượng sử dụng

BOD, Mua hàng, Indoor, App, KSTK
Sales, SA

Thực trạng

Luồng giao tiếp chính hiện tại vẫn thông qua email, phản hồi chậm
Thông tin không được tập trung lại một nơi
Khó kiểm tra được tiến độ chạy Dự toán triển khai (đã đến đâu, nút thắt hiện tại chỗ nào, bị nghẽn ở phòng ban nào)
Không quản lý được timeline các dự án

Mục tiêu

Chuyển đổi số qui trình liên phòng ban và tăng tính tập trung vào dự án
Minh bạch thông tin tiến độ giữa các phòng ban (hiểu được nút thắt ở đâu)
Quản lý được thời gian hợp đồng và tiến độ kickoff dự án
Đầu ra là Danh sách hàng hoá (R1) cho phòng mua hàng

Phân hệ Hợp đồng

Hợp đồng đã ghi → cho phép kích hoạt chuỗi qui trình dự toán triển khai
Người kích hoạt: Sales / SA

Phân hệ DTTK

B1. Điền thông tin khởi tạo ticket DTTK

Hiệu lực hợp đồng (Select)
Từ ngày kí
Từ ngày tạm ứng
Từ ngày tạm ứng, bàn giao mặt bằng sạch
Bộ phận triển khai (Select)
PDA
Service Site
Người phụ trách: Sales / Sales Admin

B2. Điền thông tin tạm ứng và book các phòng ban liên quan

Thông tin tạm ứng
Đợt 1
Ngày thanh toán
Phụ thuộc vào Hiệu lực hợp đồng → Hợp đồng đã kích hoạt chưa
PDA / Service book người phụ trách
KSTK
PMH
App
PKH
Kế toán
Người phụ trách chính: Kế toán

B3. KSTK đưa ra thông tin

PKH gửi thông tin đến KSTK và output nhận lại để PKH duyệt
Mục tiêu:
Ra được DTTK R01
Loại dự toán
Phiên bản
Đính kèm tài liệu: PATC, bản vẽ
Người phụ trách chính: KSTK, Indoor

B4. App tham gia vào qui trình để duyệt R01

Sau khi có R01 → App sẽ vào duyệt và chuyển PIC lại cho KSTK Lead
Trạng thái duyệt
Duyệt
Không duyệt → Lý do, giải pháp
Người phụ trách chính: App

B5. PMH tham gia để đánh giá danh sách hàng hoá

Review hàng hoá trong DTTK
Nếu mặt hàng nào PMH cần ra cảnh báo thì PMH note trong cột ghi chú và chuyển bước
Trả về PIC cho Sales
Người phụ trách chính: PMH

B6. Indoor chốt lại để ra DTTK R1

Danh sách hàng hoá
Xuất thông tin lợi nhuận sau khi qua một loại review
Người phụ trách chính: Indoor

B7. BOD duyệt

Trạng thái duyệt
Có hai cấp duyệt
Giám đốc kinh doanh, giám đốc chi nhánh
Anh Thi / chị Kiều

Phân quyền

Có hai loại quyền
Quyền xem
Quyền sửa
Quyền xem cho những người tham gia vào dự án, nhưng chưa tới giai đoạn của phòng ban họ
Quyền sửa cho những người tới bước họ phụ trách
Teamlead & BOD liên quan có quyền follow (xem)
Các cột thông tin về đơn giá, thành tiền của sản phẩm chỉ cho phép: Indoor, PMH, BOD thấy
Phòng App chỉ nhận và xác nhận nếu phiên bản DTTK là R1
220119-Quy trinh trien khai DTTK.xlsx
97.9 kB
Untitled (5).png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.