Skip to content
Solar home: Tài liệu API
Share
Explore
Solar home: Tài liệu API

icon picker
Scan thiết bị

Tìm danh sách các thiết bị thoả mãn điều kiện tìm kiếm

Method:

GET

Endpoint:

/scan
Params
0
name
Mô tả
1
vendor
Hãng sản xuất
2
model
Model thiết bị
3
address
Địa chỉ định danh của các thiết bị (để search cùng lúc nhiều thiết bị khác nhau)
→ Các địa chỉ phân cách nhau bởi dấu “,”
4
baudrate
5
frame
There are no rows in this table

Response

Example Response

{"NoI": 3,"Inverter": [ { "vendor": "SMA", "model": "STP60", "address": 1, "virtualAddress":1, "serial":"1397FFHTGJ", "firmware":"1.90.003", "driverName":"SMA_STP_60", "ports":"192.168.0:52" }, { "vendor": "SMA", "model": "STP60", "address": 2, "virtualAddress":1, "serial":"1397FFHTGJ", "firmware":"1.90.003", "driverName":"SMA_STP_60", "ports":"192.168.0:52" }, { "vendor": "SMA", "model": "STP60", "address": 3, "virtualAddress":1, "serial":"1397FFHTGJ", "firmware":"1.90.003", "driverName":"SMA_STP_60", "ports":"192.168.0:52" }]}

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.