Skip to content
Solar home: Tài liệu API
Share
Explore
Solar home: Tài liệu API

icon picker
Danh sách các Inverter đã cài đặt

Lấy danh sách các Inverter đã được thiết lập cấu hình trước đó

Method:

GET

Endpoint:

/installed

Response

Example Response

{
"NoI": 3,
"Inverter": [
{
"vendor": "SMA",
"model": "STP60",
"address": 1,
"virtualAddress":1,
"serial":"1397FFHTGJ",
"firmware":"1.90.003",
"driverName":"SMA_STP_60",
"ports":"192.168.0:52"
},
{
"vendor": "SMA",
"model": "STP60",
"address": 2,
"virtualAddress":1,
"serial":"1397FFHTGJ",
"firmware":"1.90.003",
"driverName":"SMA_STP_60",
"ports":"192.168.0:52"
},
{
"vendor": "SMA",
"model": "STP60",
"address": 3,
"virtualAddress":1,
"serial":"1397FFHTGJ",
"firmware":"1.90.003",
"driverName":"SMA_STP_60",
"ports":"192.168.0:52"
}
]
}
Mô tả các Fields
0
Field
Kiểu dữ liệu
Mô tả
1
NoI
Number
Số lượng Inverters được tìm thấy
2
Inverter
Object []
Array chứa thông tin chi tiết các Inverter được tìm thấy
3
vendor
4
model
5
address
Number
6
virtualAddress
Number
7
serial
8
firmware
9
driverName
10
ports
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.