Share
Explore

Thiên Cơ Cự Môn Cung Tài Bạch : Hướng Đi Nào Phù Hợp ?

Thiên Cơ Cự Môn cung Tài Bạch là chìa khóa mở ra một cách cục về vận mệnh tiền tài trong tử vi. Thiên Cơ là sao chủ về tính toán, kế hoạch, thông minh và khéo léo. Tài Bạch là cung chủ về tài sản, liên quan đến tiền bạc và thu nhập. Thiên Cơ ở cung Tài Bạch sẽ đối đầu với sao Cự Môn trong trường hợp nào. Trong bài viết này, sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết nhất.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.