Share
Explore

4 human Polen - avtale TQM

Avtale om rekruttering og konsulentvirksomhet

tegnet i Oslo, 17.10.2023
mellom
4human TQM AS, med hovedsete i Skien, Norge med adresse Strandgata 8, 3725 Skien, Org. Nr. 984 036 736 MVA, representert av Roar Hansen, heretter kalt «Kunden».
og
IT People Bromirski, Org. Nr. 979 151 853 MVA, Otto Sogns vei 21, 0681 Oslo, representert av Andreas Bromirski, heretter kalt «Tjenesteyter». Begge parter kalles i det følgende som «Parter».


Oppdrag
Tjenesteyteren påtar seg å rekruttere IT spesialister for permanent samarbeide eller fast ansettelse hos Kunden eller et datterselskap av Kunden
Tjenesteyteren vil samtidig bidra med følgende:
Yte konsultasjoner innen etablering av selskap i Polen.
Yte konsultasjoner innen merkevarebygging overfor arbeidsmarkedet i Polen.
Finne eventuelt passende kontor i Polen.
Finne eventuelt regnskapsfører i Polen.
Oppdragets varighet
Oppdragets varighet er i perioden: 17.10.2023 - 17.04.2024. Oppdraget kan forlenges ved skriftlig avtale mellom parter.
Oppsigelse skal skje skriftlig og oppsigelsesfristen for hver av partene skal være 1 måned fra siste dag i måneden oppsigelsen ble gitt i avtaleperioden.
Alle endringer i denne avtalen skal kun gjøres skriftlig av partene, med mindre annet er angitt i denne avtalen. Varsler og uttalelser i annen form har ingen rettsvirkning.
Oppdragets omfang
Tjenesteyter skal utføre Oppdraget i henhold til Kundens spesifikasjon av kandidater, men på selvstendig grunnlag og uten detaljstyring fra Kundens side. Samtidig skal Tjenesteyter være lydhør overfor Kundens rimelige behov og bemerkninger.
All organisering av arbeidstid, sted og arbeidsmetoder for å oppfylle forpliktelsene som følger av Oppdraget gjøres av Tjenesteyter.
Kunden skal ikke engasjere noe annet rekrutteringsbyrå under Oppdraget i Polen, og heller ikke gjennomføre aktiv rekruttering i Polen.
Rekrutteringsprosess
Kunden kan delta helt eller delvis i rekrutteringsprosessen etter eget ønske.
Teknisk personell på nivå med ingeniørsjef, teknisk leder eller CTO, skal tildeles og gjøres tilgjengelig av Kunden for Tjenesteyter under rekrutteringsprosessen, for evaluering av kandidater og for rådgivning under justeringer/optimeringer av Kundens spesifikasjoner.
Det tekniske personalet gjort tilgjengelig av Kunden, skal svare innen rimelig tid på forespørsler fra Tjenesteyter, spesielt med tanke på Tjenesteyters forpliktelse til å gi tilbakemelding til kandidaten innen rimelig tid.
Alle kandidater som blir ansatt i løpet av 12 måneder etter at kandidatene ble presentert for kunden av Tjenesteyteren under Oppdraget, blir regnet som som rekrutterte av Tjenesteyter under Oppdraget.
Godtgjørelse for Oppdraget
For gjennomføring av Oppdraget forplikter Kunden seg til å betale Tjenesteyteren et honorar på 15% av grunnlønnen til kandidaten.
Dette honoraret splittes opp i 3 deler hvor
Første del, på 25% av totalbeløpet, aktiveres ved aksept av tilbud fra kandidaten og signering av arbeidsavtale eller B2B kontrakt.
Andre del, på 25% av totalbeløpet, aktiveres ved første dag på jobben til kandidaten.
Tredje del, resterende 50% av totalbeløpet, aktiveres etter 3 måneder av jobb til kandidaten.
Utbetaling av honorar skjer på grunnlag av en faktura utstedt av Tjenesteyter. Fakturaen skal betales av Kunden innen 30 dager fra utstedelsesdato.
Dersom Kunden ikke betaler Tjenesteyteren innen den angitte fristen, vil Tjenesteyteren gi et varsel på 10 dager. Dersom Kunden ikke betaler innen 10 dager etter at varsel er gitt, kan avtalen sies opp med umiddelbar virkning. Forutsetningen for at Tjenesteyteren kan si opp avtalen etter 10 dager er at Kunden ikke har innsigelser på tjenesten som er levert.
Alle andre kostnader som Tjenesteyteren måtte ha og som ikke er inkludert i denne avtalen, faktureres til Kunden på timebasis med 950 kr. per time. Disse kostnader skal først godkjennes av Kunden.
Garanti
Dersom Kunden avslutter samarbeidet med den rekrutterte innen 3 måneder etter oppstart av samarbeid, fordi den rekrutterte personen likevel viser seg ikke å oppfylle spesifikasjonene, vil Tjenesteyter forplikte seg til å rekruttere en ny person til 50% av honoraret.
Dersom den rekrutterte avslutter samarbeidet med Kunden innen 3 måneder etter oppstart av samarbeidet, og den rekrutterte har vist seg å oppfylle spesifikasjonene, er Tjenesteyter ikke forpliktet til å rekruttere en ny person til 50% av honoraret.
Driftskostnader
Eventuelle kostnader for annonsering i media dekkes av Tjenesteyter. Annonsering i media skal forhåndsgodkjennes av kunden.
Alle driftskostnader knyttet til Oppdraget, som datautstyr, programvare for testing, tjeneste abonnement og henvisning bonus, dekkes av Tjenesteyteren.
Alle andre tjenester levert av Tjenesteyteren, som ikke er beskrevet i Oppdraget, må avtales mellom Kunden og Tjenesteyteren dersom Tjenesteyteren ønsker dekning av kostnader.
Alle andre kostnader som følger av kundens eksplisitte forespørsler og ikke dekkes direkte av Kunden, vil Tjenesteyteren betale for av egne midler og utstede en 1-1 faktura for å dekke disse kostnadene av Kunden. Godkjennes i forkant av Kunden.
Konfidensialitet
Partene forplikter seg gjensidig til å holde konfidensiell all informasjon som de har fått i forbindelse med samarbeidet under denne avtalen.
Spesiell varsomhet skal benyttes ved beskrivelse overfor kandidater og tredjeparter, Kundens teknologiske know-how og business modell.
Dersom det er tvil om arten av den aktuelle informasjonen, før den avsløres eller gjøres tilgjengelig, skal partene spørre hverandre om å angi om opplysningene skal holdes konfidensielle.
Brudd på konfidensialitet kan føre til at avtalen avsluttes av begge parter uten varsel.
Sluttbestemmelser
Tvister som oppstår som følge av gjennomføringen av denne avtalen, etter at meklingsprosessen har blitt oppbrukt, vil bli underlagt norsk rett. Verneting skal være Oslo tingrett.
Kontrakten er inngått i to like eksemplarer, en for hver av Partene.

1
4human TQM AS Org.nr. 984 036 736 MVA
IT People Bromirski Org.nr. 979 151 853 MVA
There are no rows in this table
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.