Share
Explore

Cách trì tụng kinh hồi hướng cho người đã mất

Kinh hồi hướng cho người đã mất là những bài kinh được trì tụng với mục đích cầu nguyện cho người đã khuất được siêu thoát khỏi khổ đau, được vãng sinh về cõi an lạc. Việc trì tụng kinh hồi hướng là một hành động thể hiện lòng hiếu thảo, sự thương tiếc và tưởng nhớ của người con đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên.
Vậy những kinh hồi hướng cho người đã mất là những kinh nào? sẽ giới thiệu về một số kinh thường được sử dụng để hồi hướng cho người đã mất, cũng như hướng dẫn cách trì tụng kinh hồi hướng cho người đã mất.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.