Share
Explore

Giải Đáp: Mệnh Kim Và Mệnh Mộc Có Hợp Nhau Không?

Giải Đáp: Mệnh Kim Và Mệnh Mộc Có Hợp Nhau Không?
Giải Đáp: Mệnh Kim Và Mệnh Mộc Có Hợp Nhau Không?
Mệnh kim và mệnh mộc có hợp nhau không? Mệnh Kim và Mộc có thể tương sinh với nhau trong hệ thống tư duy của Đông Á. Mệnh Kim thuộc phần “kim thuật,” biểu tượng cho kim loại và có thể hiểu là những người mang mệnh này có tính cách mạnh mẽ, kiên trì, và chủ động. Mệnh Mộc, mặc dù thuộc phần “mộc thuật,” nhưng cũng có thể tương sinh với Kim, vì cây cỏ có thể nảy mạnh khi đất đầy đủ kim loại.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.