Skip to content
Ungdomssamlinger - Handlingsplan for UKM-nettverket 2022-24
Share
Explore
Ungdomssamlinger - Handlingsplan for UKM-nettverket 2022-24

icon picker
2. Manus - UKM-SWOT

Tidsbruk; 15-20 minutter
Bruk dette arket til utfylling som du finner her;

En SWOT er et analyseverktøy. I dette tilfellet bruker vi det for å analysere to ting; UKM slik det er i dag, og UKM slik det kan være fremover.
Vi skal se på hva som er styrkene og svakhetene med UKM i dag. Og så skal vi se videre på hva mulighetene og truslene for UKM er fremover i tid.
SWOT står for
S - Strenghts (Styrker)
W - Weakness (Svakheter)
O - Opportunities (Muligheter)
T - Threats (Trussler)
S og W er det som skjer i dag - akkurat nå.
O og T er det som kan skje fremover i tid.
Formål;
Starte en tankeprosess og konkretisering av status hos hver enkelt. Samle seg i grupper og se fremover. Hva er de store linjene.
Målsetting;
Starte tankegangen hos hver enkelt.
Samle inn noen felles retninger og bølger blant ungdommene rundt muligheter og trusler fremover i tid.
Hvordan gjennomfører du dette;
Individuelt arbeid først. Fylle ut Strenghts og Weakness (Nåtid). (5-10 min)
Gruppearbeid (maks 2-3 på hver gruppe) - gå kort gjennom svar fra individuell øvelse på S og W, og sammen vurdere Opportunities og Threats. (Fremtid). (10 min)
Arkene leveres møteleder (voksen)

Etterarbeid;
Swot-analysene skal gjennomgås av UKM-kontakt, og en kort referat fra dette sendes Tom Andreas Kristensen i UKM Norge i så raskt som mulig etter samlingen. (tom.andreas@ukm.no)
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.