icon picker
REGIONALT - Konkrete idéer og handlinger

1. Strategisk samarbeid, helhetstenkning og forankring

Politisk og administrativ forankring

Mulige handlinger:
Ledernivå i fylket må involveres og holdes orientert om UKM-arbeidet som gjøres. Inviter deg selv inn i møter for å holde beslutningstakere løpende orientert om ungdomskulturfeltet.
Strategisk arbeid for å få UKM på dagsordenen i samarbeidet mellom fylkeskommunen og den enkelte kommunen. Der det er formålstjenlig, kan man jobbe mot forpliktende og konkrete punkt om UKM i kommuneavtaler mellom fylkeskommunen og den enkelte kommunen.
Delta i høringsuttalelser vedrørende ungdomskultur i kommunale, regionale og nasjonale høringsrunder.
Forklaring:
UKM-arbeidet må sees i sammenheng med resten av fylkeskommunens kulturtilbud til barn og ungdom. Her vil det være viktig å fokusere på tverrfaglig samarbeid knyttet til fylkeskommunens mange oppgaver rettet mot ungdomsmedvirkning og ungdomskultur.

Regionale og lokale samarbeidspartnere innenfor kulturfeltet og frivilligheten

Mulige handlinger:
Gjennomføre aktiviteter gjennom hele året på forskjellige kulturarenaer.
Samle aktørene i regionen som jobber med ungdomskultur for å bli kjent, dele erfaringer og få muligheter til å etablere samarbeid.
Koordinere samarbeid med videregående skoler om aktiviteter innen relevante fagområder, for eksempel musikk- og produksjons-fag, e-sport eller mediefag.
Samarbeide med regionale kompetansesentre for å skape innhold med lokale eller regionale fagpersoner.
Opprette en regional ressursbank. En slik bank kan være en oversikt over hvilke ressurser og ressurspersoner som er tilgjengelig for UKM-nettverket i fylket, og som den enkelte kommune kan benytte seg av.
Forklaring:
UKM har behov for gode samarbeidspartnere, både for å finne attraktive arenaer for aktiviteter, men også for å fylle disse med relevante tilbud til deltagerne.
Fylkeskommunen har en unik oversikt og naturlig dialog med det frivillige kulturfeltet på tvers av kommunene. Alle samarbeid behøver ikke være store selv om det er på et nivå over det lokale. Flere små samarbeid vil over tid kunne utvikle seg til robuste strukturer som gir god effekt inn i større prosjekter. Ungdom bør også involveres i denne typen samarbeidsprosjekter.

Konkrete aktiviteter

Mulige handlinger:
Skape én større, samlende aktivitet for ungdom fra hele fylket, for eksempel en festival eller aktiviteter som går over flere dager.
Skape møteplasser for faglig utveksling og erfaringsdeling gjennom hele året blant ungdom som er opptatt av samme aktivitet eller fagområde.
Lage oversikt over all aktivitet som tilbys ungdommene, samt lett tilgjengelig informasjon og mulighet for påmelding fra hele fylket.
Forklaring:
Fylkeskommunalt UKM-arbeid bør inneholde både brede regionale møteplasser og aktiviteter, men også mindre, fagspesifikke aktiviteter gjennom hele året. UKM-arbeidet på fylkesnivå har et spesielt ansvar for å jobbe med nettverket av deltakere og voksne UKM-kontakter i sitt fylke.

Strategisk samarbeid med kulturnæringen
Mulige handlinger:
Etablere samarbeid med bransje og festivaler
Etablere samarbeid med utdanningsinstitusjoner
Forklaring:
Kulturbransjen nevner UKM som en viktig rekrutteringsarena. Å opprette samarbeid med ulike bransjetreff eller festivaler innen kulturfeltet, vil kunne gi ungdommer en ekstra mulighet utover det å delta i UKM.

Tilgjengeliggjør UKM for alle

Mulige handlinger:
Legge til rette for tilgjengelighet, mangfold og bærekraft ved aktiviteter og informasjon.
Kartlegg satsinger i kulturfeltet som jobber med barrierer for deltakelse og se på muligheter for samarbeid.
Forklaring:
Språk, kulturforskjeller, økonomi og tilgjengelighet er typiske barrierer for deltakelse på UKM. Dette må jobbes med konkret og ofte direkte ut mot målgruppene i de forskjellige kommunene. Fylkeskommunen har stor mulighet til å koordinere, opplyse og bidra til å hjelpe kommunene med disse utfordringene.

2. Digital merverdi og samhandling

Tilstedeværelse på nett

Mulige handlinger:
Etablere ungdomsredaksjoner som skaper innhold til digitale kanaler.
Jobbe med strukturert og bevisst tilstedeværelse på nett.
Forklaring:
På regionalt plan vil det være viktig å ta et overordnet og strategisk ansvar sammen med UKM Norge, samt veilede kommunene i dette arbeidet lokalt. Vi skal sikre at ungdommenes tilstedeværelse på nett ivaretas av voksne med den kompetansen som er nødvendig for å skape en trygg arena. Det vil være nødvendig å sette av ressurser for både å skape innhold til digitale kanaler, og til å øke nedslagsfeltet.

Tilgang på utstyr, og kompetanseheving på bruk av utstyr

Mulige handlinger:
Skaffe oversikt over utstyr som finnes i fylkeskommunen, hvem som har og kompetanse til å bruke det, og bidra til å skape en kultur for deling.
Rekruttere interessert ungdom og bidra til opplæring i bruk av det utstyret som finnes.
Forklaring:
Det er viktig å ha fokus på rekruttering og opplæring av ungdom til bruk av teknisk utstyr, og gjøre kompetansen tilgjengelig for hele UKM-nettverket. Fylkeskommunen bør ha oversikt over utstyr og kompetanse både regionalt og nasjonalt for å sikre at utstyr kan deles med andre.

Fokus på gode fysiske møteplasser for dataspill og datakultur

Mulige handlinger:
Bidra til å distribuere gode eksempler og kompetanse som finnes i UKM-nettverket
Etablere regionalt utstyrsbank med utstyr som kan lånes til aktiviteter i kommunene, i og med at dette utstyret kan være dyrt å kjøpe inn.
Ungdom bør mobiliseres til å drifte utstyret og kunne tas i bruk som fagpersoner når utstyret lånes ut.
Etablere et “datakultur-råd” med ungdommer som kan bistå med kompetanse om spill og aktiviteter som er relevante og gode å bruke i arbeidet med ungdomskultur.
Forklaring:
Å spille dataspill sammen med andre en av de største fritidsinteressene blant ungdom. Det er et stort behov for møteplasser på dette området, og det bør jobbes med å skaffe både utstyr og kompetanse for å legge til rette for dette. Det er mange lokale klubber og initiativ til denne aktiviteten, men for tiden er det lite samhandling og regional struktur. Det er behov for kompetanse på fysiske utstyr og tilrettelegging, men også på å finne frem til godt innhold og typer aktivitet som er relevante for ungdom.

3. Ung styring, unge stemmer og unge uttrykk

Mobilisere unge ressurser

Mulige handlinger:
Rekruttere eldre ungdom med høy faglig kompetanse inn i honorert arbeid med UKM
Erfaringene ungdommene får regionalt eller nasjonalt skal bidra til å styrke det lokale arbeidet.
Videreformidle ressurspersoner som har kapasitet og et ønske om å bidra mer i hele UKM-nettverket
Forklaring:
Gjennom godt og langsiktig arbeid med ungdomsinnvolvering i UKM, etablerer det seg et nettverk av eldre ungdom med ressurser som det vil være viktige å involvere i videre arbeid. Dette gjelder alt fra lys og lyd-teknikere, produsenter og prosjektmedarbeidere til innholdsleverandører live og digitalt, i markedsføring og som underholdning og inspirasjon.

Show and Tell

Mulige handlinger:
Mentorordning for deltakere
Organisere utveksling for ungdom og voksne i UKM-nettverket
Forklaring:
Å få være til stede og oppleve hvordan andre jobber med UKM andre steder vil være en viktig kilde til utvikling. Å lære av de som er eldre og har mer erfaring er bra. Fylket kan bidra til at dette gjennomføres på tvers av hele UKM-nettverket.

Regional ungdomsmedvirkning

Mulige handlinger:
Involvere ungdom i utvikling og gjennomføring av regionale UKM-arrangementer gjennom hele året
Opprette et eget regionalt ungdomsråd/styre for UKM regionalt
Involvere regionalt ungdomsråd i arbeidet med UKM
Bidra til opplæring og kompetanseheving på ungdomsmedvirkning i kommunene og i regionen gjennom kurs og erfaringsdeling
Forklaring:
At ungdom får være med på å ta beslutninger om hva UKM skal være og gjøre i deres lokalmiljø er vesentlig, men skjer ikke uten videre. Å få dette til, krever innsats over tid og at man har fokus på ungdommene selv. Godt samarbeid med lokalkontakter vil gi muligheter for rekruttering av ungdom lokalt til å kunne bidra på fylkesnivå eller i regionen. At ungdommer får medvirke på et nivå opp fra det lokale, vil gi positive ringvirkninger for det lokale UKM-arbeidet. Det finnes gode fagkompetanse og muligheter for kurs og opplæring innenfor dette gjennom UKMs nasjonale nettverk.

4. Internasjonalt samarbeid

Utveksling av voksne og ungdom i internasjonalt samarbeid

Mulige handlinger:
Samarbeide med organisasjoner i andre land som også arbeider med kulturuttrykk for ungdom
Søke økonomisk støtte til samarbeid over landegrensene
Forklaring:
Flere steder i Norge finnes det etablerte samarbeid med naboland om kulturutveksling for ungdom. Disse samarbeidene gir ofte stort utbytte direkte inn i de nærliggende regionene. Det vil være interessant å se på hvordan en kulturutveksling internt i Norge kan bidra til å utvikle disse internasjonale samarbeidene, slik at de blir brukt av flere og kan bli bedre kjent. Det er avgjørende å få til fysiske møter hvor man kan etablere nettverk og bli kjent med hverandre for å skape grunnlag for samarbeid, men ved hjelp av digitale verktøy kan man også koble sammen ungdom over lengre perioder.

Internasjonale datakulturprosjekter

Mulige handlinger:
Etablere samarbeid om datakultur-aktiviteter over landegrensene
Forklaring:
Datakultur, gaming og e-sport er aktiviteter som overskrider landegrenser. Det kan være like enkelt å få til en felles aktivitet innenfor dette feltet sammen med Russland, Danmark og Island, som mellom tre forskjellige fylker i Norge. Landene rundt oss har kommet lengre på dette området enn vi har i Norge, og dermed har vi også mye å lære av internasjonalt samarbeid på dette feltet.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.