icon picker
Planens funksjon

Denne handlingsplanen finner sin plass mellom UKMs strategiplan for 2020-2024 og hver enkelt UKM-kontakts virksomhetsplan. Handlingsplanen er ment å gi en god beskrivelse av hva UKM er lokalt, regionalt og nasjonalt. Den skal gi noen visjoner og peke framover, samtidig som den skal være en idébank. Handlingsplanen skal kunne endres over tid, og tilpasses kommende strategiplaner for UKM.
Handlingsplanen skisserer tiltak og handlinger basert på strategiplanens fire satsingsområder:
Samarbeid, helhetstenkning og forankring
Ung styring, unge stemmer og unge uttrykk
Digital merverdi og samhandling
Internasjonalt samarbeid
Denne handlingsplanen inneholder mange eksempler, og alt er ikke relevant for alle. Hver enkelt UKM-kontakt har kunnskap om sitt lokalsamfunn, og vil se hva som fungerer for ungdomskulturen der de er. Friheten til å tilpasse UKM til det som er viktig for ungdom der og da er helt vesentlig. Dette er kunnskap man oppnår gjennom målrettet arbeid med relasjoner, inkludering og involvering.
Handlingsplanen har en del forslag som forutsetter samarbeid internt i kommunen, fylket og nasjonalt. Tverrfaglig samarbeid er også viktig – som for eksempel mellom egen organisasjon, frivillige organisasjoner, idrettslag og private kulturaktører. UKM fungerer best som et bindeledd og en pådriver for samarbeid, og slik kan vi bidra til nyskaping og utprøving av aktiviteter og tilbud basert på ungdommenes ønsker.
Alle skal ikke gjennomføre alt. Målsettingen med handlingsplanen er å foreslå fokusområder i arbeidet med ungdomskultur og hvordan UKM kan bidra til å styrke dette arbeidet. Her skal du finne konkrete ideer som skaper handling!

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.