icon picker
Overordnede funn

Arbeidet med denne handlingsplanen har vist at UKM gjennomføres på forskjellige måter og har ulikt omfang rundt i landet vårt. I stedet for å strebe etter at UKM skal gjøres likt overalt, er det viktig å være åpen for at de lokale tilpasningene i både form, innhold og omfang er UKMs store styrke og grunnpilar. Samtidig er nettverket i UKM en god ressurs for å bidra til nye impulser, idéer og læring. UKM-nettverket har også egne midler, som stimuleringsordningen, og kan bidra til å finne andre støtteordninger samt hjelpe til i søknadsprosessene. UKM er ikke bundet opp av åpningstider, læreplaner eller andre rammer som låser aktiviteten gjennom året. Alle disse poengene løftes frem som styrker og muligheter for UKM-arbeidet gjennom hele året.
Arbeidet med handlingsplanen har også vist at det kan være vanskelig å få forståelse for hva UKM er og kan bidra med. Beslutningstakere vet ikke alltid like mye om UKM, og det er viktig å jobbe med å forankre tiltakene, slik at også kommunal administrasjon og politikere føler eierskap til det som skjer. Dette bør være et felles fokus for hele UKM-nettverket på alle nivåer. Det er lettere å jobbe med UKM der administrasjon og politikere også er stolte ambassadører for UKM. Det er i tillegg mye lettere å jobbe med UKM der ungdommene selv føler eierskap. Da bidrar de i mye større grad til å drive ungdomskulturarbeidet fremover. Bruk av målrettet og metodisk ungdomsmedvirkning skaper de beste rammene for å gjøre UKM relevant.
Det er også tydelig at samarbeid internt i kommuneadministrasjonen og enhetene i kommunen er viktig. Samarbeid med skole, kulturskole, fritidsklubber og helsetjenester rettet mot ungdom gir stor effekt. Når dette er på plass, ser vi at UKM bidrar sterkt til å styrke et felles arbeid for ungdomskulturen.
Der UKM fra midten av 80-tallet startet med å være en stor sceneforestilling av og med unges kulturuttrykk, er UKM nå utvidet til å være en arena for ungdoms kulturytringer på mange flere måter og i en mye større kontekst. Ungdommene har forventninger om at det skapes og tilrettelegges for arenaer av høy kvalitet, både digitale og fysiske, som de selv kan fylle med sitt innhold. Krav til kvalitet står sterkt blant ungdommene, det samme gjør forventninger om reell medvirkning. UKM er i dag både en arena for ungdomskultur og en møteplass for visning og samskaping, og der det sosiale samværet har en helt sentral rolle.
Innenfor dette må vi jobbe for å skape trygge arenaer hvor unge ønsker å utvikle sine uttrykk uhemmet og i samarbeid med andre. Et sted å teste egne grenser og vokse. Sammen med tilstedeværende voksne som også er gode og kompetente ungdomsarbeidere.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.