icon picker
NASJONALT - Konkrete idéer og handlinger

1. Strategisk samarbeid, helhetstenkning og forankring

Oppfølging av lokalt UKM-arbeid

Mulige handlinger:
Oppstartkurs for nye lokalkontakter.
Formidle hva slags muligheter som ligger i UKM, gi tilgang til UKM-nettverket og gi oversikt over de hva man kan søke stimuleringsmidler til.
Vedlikeholde og drifte UKM-nettverket av lokalkontakter og fylkeskontakter, og bidra til at de lokale kontaktene får tilhørighet og eierskap til det nasjonale nettverket.
Forklaring;
Både økonomi, kapasitet, ressurser og tradisjoner påvirker hva UKM kan være i enhver kommune. UKM Norge skal jobbe med oppfølging av lokalt UKM-arbeid og være en god sparringspartner. UKM Norge kan også bidra til lokal forankring i administrasjonen og de politiske arenaene.

Oppfølging av regionalt UKM-arbeid

Mulige handlinger:
Utvikle samarbeidet med DKS (Den Kulturelle Skolesekken) nasjonalt.
Dette vil igjen kunne styrke samarbeidet internt i fylkesadministrasjonene mellom DKS og UKM.
Bidra til å skape UKM-aktiviteter gjennom hele året sammen med fylkene.
Legge til rette for observatørordninger på tvers av fylker og kommuner
Samarbeide med fylkene om å skape plass til UKM-ungdom inn i de store, etablerte kulturarrangementene og festivalene gjennom året.
Forklaring:
UKM i fylkene er viktige arrangører av egne aktiviteter og prosjekter, samtidig som de er en viktig drivkraft for det arbeidet som skjer lokalt i kommunene. UKM Norge skal jobbe med oppfølging av regionalt UKM-arbeid og være en faglig støttespiller for fylkeskontaktene.

Oppfølging av nasjonal politikk og organisasjonsarbeid

Mulige handlinger:
Tydeliggjøre UKMs rolle i barne- og ungdomskulturpolitikken.
Bidra aktivt med innspill, utvikling og politisk påvirkningsarbeid innenfor feltet.
Utforske og videreutvikle samarbeid med helsesektoren, og se nærmere på folkehelseaspektet ved UKMs arbeid overfor ungdom.
Utforske og videreutvikle samarbeid med skolesektoren, og se på mulighetene for rekruttering og kompetanseheving gjennom samarbeid med skolene lokalt og regionalt.
Forklaring:
UKM Norge har en viktig rolle inn mot nasjonalt politisk arbeid, og skal skape nettverk og samarbeid med nasjonale organisasjoner og aktører på ungdomskulturfeltet. Det er viktig å videreformidle det som skjer på nasjonalt nivå til det regionale og lokale leddet, samtidig som at UKM-nettverket skaper rom for å prøve ut nye ting lokalt som vil ha nasjonal interesse.

2. Digital merverdi og samhandling

Digitale møteplasser

Mulige handlinger:
Utvikle og teste mulighetene for bruk av forskjellige digitale plattformer for digitalt ungdomsarbeid.
Videreføre satsingen på den nasjonale discordserveren “NOVA”.
Forklaring:
Digitale møteplasser kan være vanskelig og ressurskrevende å drifte lokalt. Det har vist seg å være en god metode å sikre drift av slike digitale møteplasser nasjonalt, men samtidig som man jobber for en lokal og regional tilstedeværelse.

Profesjonell tilstedeværelse på nett

Mulige handlinger:
Gi god veiledning, verktøy og maler til nettverket for på denne måte å sørge for profesjonell digital tilstedeværelse for UKM på nett.
Ivareta synlighet, relevans og oppmerksomhet rundt UKM på nett gjennom kampanjer, markeringer og spredning av de gode historiene hentet fra hele nettverket.
Forklaring:
UKM må oppleves profesjonell og helhetlig i sin tilstedeværelse på nett. UKM Norge har et nasjonalt ansvar for den nasjonale tilstedeværelsen på nett. Samtidig er det viktig at lokale og regionale UKM-miljøer får muligheten til å skape sin egen digitale tilstedeværelse. UKM Norge skal bidra med å skape gode maler og verktøy til nettverket for å ivareta en tydelig profesjonell helhet på nett.

3. Ung styring, unge stemmer og unge uttrykk

Nasjonal ressursgruppe med unge voksne

Mulige handlinger:
Etablere et nettverk med unge ressurspersoner som kan ta på seg oppdrag for lokale, regionale og nasjonale UKM-aktiviteter og arrangementer
Forklaring:
UKM Norge skal fasilitere og drive frem et nettverk av unge voksne ressurspersoner som kan bidra til å løse oppdrag for UKMs interne nettverk, og gjerne også for UKMs samarbeidspartnere. Disse ressurspersonene bør ha kompetanse og forståelse for aktuell ungdomskultur. Deltakerne i dette nettverket må være eldre ungdom som er i gang med eller nettopp avsluttet studier, og de bør ha bakgrunn og erfaring fra lokalt UKM-arbeid. Å være en del av dette nettverket, vil kunne være et springbrett inn i ulike bransjer. Det er viktig at dette prosjektet ikke stjeler ressurser fra lokalt eller regionalt arbeid, men oppleves som en styrking av arbeidet.

Være pådriver for ung medvirkning og ungt engasjement i nettverket

Mulige handlinger:
Bidra til mentorordning der eldre ungdom er mentorer.
Bidra til en ambassadørordning hvor ungdom som ønsker å markedsføre og fortelle om UKM kan få et nettverk og hjelp til dette.
Vise hvordan UKM kan ha en rolle i etablerte medvirkningsorganer for ungdom i kommunene og fylkene.
Ta initiativ til samarbeid rundt nasjonale konferanser eller kurs for ungdom hvor deres stemmer løftes fram og bidrar til utvikling av ungdomskulturfeltet.
Forklaring:
Det er viktig å involvere ungdom i arbeidet med UKM lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er her vi finner dagsaktuell kompetanse på hva ungdomskultur er og hva som oppleves relevant og viktig for ungdommene. Dette vil gjøre det mulig å justere UKM i riktig retning. Denne kompetansen og involveringen er ferskvare, og må arbeides med og ivaretas av hele UKM-nettverket. UKM Norge har en viktig rolle med å bidra med kompetanseheving og å engasjere de voksne i nettverket, men også bidra til å skape arenaer og muligheter for ungdom til å påvirke og medvirke i utviklingen av UKM.

Formidle historien om hva UKM er

Mulige handlinger:
UKM må være våkne for nye kulturutrykk og uttrykksformer, og være tidlig ute med å involvere og ta i bruk disse i historiefortellingen om UKM.
Sikre at ungdom får formidlet og vist frem hva de er opptatt av, og at UKM jobber med å tilpasse seg som formidlingsarena for disse nye kulturuttrykkene. Samtidig må UKM også ivareta de mer tradisjonelle kulturuttrykkene.
Gjennomføre profesjonelle markedsføringskampanjer som forteller om hvordan UKM er en arena for dagsaktuell ungdomskultur.
Forklaring:
UKM er forskjellig fra kommune til kommune og fra landsdel til landsdel. Dette er viktig for å ivareta det kulturelle mangfoldet vi har i Norge. Kulturutrykk og hva som opptar ungdom er forskjellig omkring i landet. UKM skal være en attraktiv og relevant arena for all ungdom, både der de bor og innenfor den ungdomskulturen de vokser opp i. Dette skal UKM jobbe med å vise frem. Det er viktig å fortelle historiene om hva UKM er lokalt.

Kompetanseheving av UKM-nettverket

Mulige handlinger:
Tilby kurs og kompetanseheving innenfor ungdomsmedvirkning og involvering i UKM-nettverket.
Formidle kurs, foredrag og utdanningsmuligheter som er relevante for UKM-nettverket.
Tilgjengeliggjøre gode verktøy og kurs gjennom arrangørsystemet. Dette kan igjen benyttes av nettverket i sitt arbeid.
Forklaring:
Vi skal ivareta ungdommenes stemme og rolle i arbeidet med UKM lokalt, regionalt og nasjonalt. UKM har samarbeidspartnere som jobber med utvikling av kompetanse innenfor ungdomsmedvirkning og som vet mye om hvordan dette kan jobbes med i alle i ledd av kommunalt, regionalt og nasjonalt kulturarbeid.

Praksisplass for studenter i kulturutdanning.

Mulige handlinger:
Jobbe for at aktiviteter og prosjekter i UKM-miljøet kan bli attraktive praksisplasser for studenter.
Etablere kontakt og samarbeid med utdanningsinstitusjoner og utdanningsmiljøer i hele Norge.
Forklaring:
UKM kan være en attraktiv praksisarena for studenter i utdanning innenfor kulturfeltet. Denne muligheten vil gi UKM en mulighet til å tiltrekke seg kompetanse og arbeidskraft fra unge ressurser.

4. Internasjonalt samarbeid

Internasjonale samarbeidsmuligheter

Mulige handlinger:
Gi kompetanseheving på internasjonale søknadsmuligheter, spesielt Erasmus+, Aktiv Ungdom og EU-samarbeid.
Bidra til å etablere internasjonale møteplasser og “camps” for ungdom.
Bidra til nasjonale videreføringer av internasjonale prosjekter som har hatt suksess lokalt eller regionalt. Eksempler på dette er BoarderArt (Norge og Sverige), Nordic E-sport United (Norge, Danmark, Island) og Imagine Music Expirience (EU).
Forklaring:
UKM-nettverket er en attraktiv partner for internasjonale samarbeidsprosjekter innenfor ungdomskultur. Samarbeid kan være visning og utveksling av kulturuttrykk, eller samskaping og utvikling av kunst og kulturuttrykk. UKM Norge må bidra til å skape oppmerksomhet rundt mulighetene og ressursene som finnes for å komme i gang med slikt arbeid.

Formidle og vise frem internasjonal ungdomskultur

Mulige handlinger:
Etablere en redaksjon med ungdom som kan bidra til å videreformidle relevant ungdomskultur fra andre land og kulturer til nettverket.
Undersøke muligheten for en internasjonal UKM-samling der ungdom fra flere land samles, likt den nasjonale UKM-festivalen.
Forklaring:
Bidra til at ungdom i UKM-nettverket kan få oppleve dagsfersk ungdomskultur fra hele verden. Bidra til å vise frem og formidle kulturuttrykk fra andre land som opptar ungdom rundt om i verden. At nettverket samarbeider med andre nasjonale og internasjonale organisasjoner som har fokus på ungdomskultur, vil bidra til å styrke dette arbeidet.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.