icon picker
LOKALT - Konkrete idéer og handlinger

1. Strategisk samarbeid, helhetstenkning og forankring

Koordinerende rolle lokalt

Mulige handlinger:
Bevisstgjøre kommunestyret, politikere og beslutningstakere lokalt om hva UKM er og hva det kan være.
Vise frem folkehelseeffekten av UKM og styrke UKM som en arena som bygger god psykisk helse ved å bruke kulturaktiviteter som verktøy for å oppnå mestring og felleskap blant ungdom.
Samarbeide godt med ungdomsrådet og det som skjer ellers i kommunen av kulturarbeid og kulturaktiviteter for ungdom.
Forklaring:
Rollen som UKM-kontakt i en kommune bør også sees på som en koordinerende rolle. UKM er noe som gir mest mening i samarbeid med de som jobber direkte med ungdomskultur lokalt. Dette kan være skoler, kulturskoler, fritidsklubber, idrettslag, frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv. Dra også nytte av at skolen er en arena som alle ungdommene er til stede på. Her når man alle. UKM kan sees på som mørtelen i et byggverk, der man jobber for å holde sammen de forskjellige mursteinene og skape en helhet.

Involvering i UKM-nettverket

Mulige handlinger:
Delta på samlinger og webinarer for hele UKM-nettverket, både nasjonalt og regionalt.
Hold deg oppdatert på hva som gjøres i resten av nettverket.
Bruk nettverket aktivt i daglig arbeid med UKM.
Forklaring:
Nettverket i UKM består av de personene som jobber med UKM i kommunene, i fylkene og på nasjonalt nivå. Det gjennomføres flere samlinger nasjonalt og i fylkene, slik at folk kan møtes for å lære av hverandre og utveksle erfaringer. Ved å dele informasjon, erfaring og kompetanse i dette nettverket, sikrer vi at UKM jobbes med på best mulig måte.

Engasjere de unge

Mulige handlinger:
Passe på at UKM-ansvaret ligger hos en ansatt eller en virksomhet i kommunen som i sitt daglige arbeid jobber tett på ungdom, og som har kunnskap om bredden i dagens ungdomskultur.
Få hjelp av ungdommer til å tilpasse og få frem riktig informasjon i riktige kanaler.
Bruke ungdom selv til å formidle hva UKM er, og bidra til rekruttering.
Forklaring:
En av hovedoppgavene våre er å rekruttere og engasjere nye ungdommer til å delta i UKM. For å lykkes med dette må man kommunisere UKM som en relevant arena for ungdom. Å bygge relasjoner til ungdommer i lokalmiljøet er svært viktig. Det kan også være nyttig at eldre ungdom som har vært med før, kan formidle sine opplevelser og erfaringer til de yngre. Tydelig informasjon i ulike kanaler er viktig for å nå frem til ungdom, men den personlige relasjonen må aldri undervurderes. Det er derfor viktig at det lokale arbeidet med UKM foregår nært ungdommene selv, og at den som jobber med UKM i det daglige har muligheter til å skape og bygge gode relasjoner til ungdom i sin arbeidshverdag.

Mobilisere ungdommens ressurser

Mulige handlinger:
Etablere en lokal ressursbank med ungdommer innenfor flere fagfelt, miljøer og aldersgrupper.
Gi rom og mulighet for ungdom til å ta initiativ, få være med å bestemme og bidra til å gjøre UKM relevant.
Som UKM-kontakt er det viktig å ha fokus på ungdomsmedvirkning og søke etter faglig påfyll og erfaring der ungdomsmedvirkning er et tema.
Forklaring:
Ungdom er den viktigste ressursen for å skape UKM i din kommune! Mobilisering av eldre deltakere som har vært med før er viktig for å skape relevans. UKM skal være en arena der ungdom får være med på å skape og iverksette egne idéer, og skal være et sted der ungdom kan få utvikle sine ferdigheter og kompetanse. UKM skal være noe ungdom selv skaper sammen med ansatte i kommunen, gjerne gjennom unge arrangørgrupper eller ungdomsstyrer. Pass hele tiden på å engasjere nye, yngre ungdommer for å slippe unna generasjonskløften som kan oppstå fra tid til annen.

Skape møteplasser for ungdom

Mulige handlinger:
Søk samarbeid med andre enheter i kommunen, det selvorganiserte kulturfeltet eller andre som jobber med ungdom og ungdomskulturfeltet.
Søk samarbeid med eksisterende møteplasser som fritidsklubb eller bibliotek, og kompetansesentre som skole, kulturskole, idrettslag eller frivillige organisasjoner.
Søk stimuleringsmidler fra UKM Norge til blant annet teste ut prosjekter for å skape nye møteplasser. Gjerne i samarbeid med andre lokale kulturaktører eller arenaer for ungdom.
Forklaring:
UKM har muligheten til å være initiativtaker til møteplasser for ungdom som er opptatt av smale kultur-interesser som favner få, eller brede interesser som favner mange. UKM må ikke bare skje på scene. Det er viktig å samarbeid med andre lokale aktører og finne UKMs plass mellom andre kultur- og fritidstilbud i kommunen. UKM har en unik mulighet til å ta initiativ til pilotprosjekter og utforske muligheter sammen med ungdom, og gi ungdom en arena for å ta initiativ til møteplasser som ikke finnes i kommunen fra før. Dette må skje i møte med trygge voksne.

2. Digital merverdi og samhandling

Fysiske møteplasser med digital satsing

Mulige handlinger:
Skape aktivitet og arenaer for å møtes fysisk med fokus på digitale interesser.
Jobbe aktivt for at kommunale bygg og lokaler har utstyr og er tilpasset muligheter for digital kulturaktivitet.
Etablere en mulighet for utlån av utstyr, slik at de som ikke har eget utstyr også kan delta.
Forklaring:
Fysiske møteplasser for datakultur er viktig. For ungdom er det både viktig og ønskelig å kunne samles fysisk selv om aktivitetene er online. Rapporten fra Møteplass Datakultur og Kulturdepartementets veileder om møteplasser for dataspill og datakultur er viktige ressurser for dette arbeidet. Du finner dette på

og muligheter for lokalkontakter

Mulige handlinger:
Bruk tid på å bli kjent med verktøy og muligheter på og arrangørsystemet
Forklaring:
er en plattform som er tilrettelagt for mye digital aktivitet. På UKM-TV finnes det filmer som viser mange ulike UKM-arrangementer som har funnet sted over hele landet siden 2009. På denne plattformen kan innhold strømmes og gjøres tilgjengelig for alle. Det finnes også et digitalt kunstgalleri tilgjengelig for alle kommuner, og plattformen har enkle verktøy for påmelding og deltakerhåndtering til de fleste typer arrangement. Gjennom bruk av systemet kan man samle tall for å vise til omfang og utvikling av UKM-arbeidet. Samtidig er også arrangørsystemet på en plattform med mye kompetanse og verktøy for lokalkontakten i sitt daglige arbeid med UKM. Her kan du søke stimuleringsmidler, lage plakater, delta på kurs og webinarer, kjøpe og lage merch, reklamemateriell og mye mer.

3. Ung styring, unge stemmer og unge uttrykk

Ungdommene er dine beste ressurser

Mulige handlinger:
Etabler en egen ressursgruppe med ungdom som bidrar i utvikling og avvikling av aktiviteter i regi av UKM, som for eksempel unge arrangører.
Rekrutter eldre ungdom med høy faglig kompetanse inn i honorert arbeid med UKM.
Forklaring:
Å mobilisere ungdom som ressurser i arbeidet med UKM er viktig og nødvendig. Ungdom vet best hva ungdom synes er relevant og viktig, og kan bidra til å skape god markedsføring og innhold i UKM-arbeidet. For noen ungdommer vil lønnet arbeid være mest interessant. For andre igjen vil lønn kunne erstattes med goder som eksklusiv tilgang til lokaler, aktiviteter eller utstyr, eller godtgjørelse som gavekort eller liknende. Legg vekt på at involvering og deltakelse i UKM har utgangspunkt i frivillig arbeid. Skill tydelig mellom hvem som får lønn for arbeid og hvem som får goder. Det bør være aldersgrense mellom de to, og vi anbefaler at det er ungdom som er for gamle til å delta på UKM som får tilbud om lønn for arbeid. For dem vil UKM være en god første arbeidsgiver, og gi verdifullt innhold på CVen. Lønnet arbeid bør gis til de som over tid og med stor innsats har opparbeidet seg relveant og nødvendig kompetanse.

Bygg et godt omdømme for UKM lokalt

Mulige handlinger:
Fokuser på møteplassen og de mellommenneskelige relasjonene som kan bygges gjennom UKM.
Pass på at UKM er gratis og tilgjengelig for alle.
Synliggjør og markedsfør at UKM er Norges viktigste visningsarena for ungdomskultur, og jobb aktivt for å engasjere bredden av kulturuttrykk for ungdom.
Forklaring:
UKM skal være åpent og inkluderende, og være mest mulig relevant for flest mulig i din kommune. Dette må formidles godt, og det er viktig å bruke krefter på å fortelle historien om hva UKM er. Dette må være basert på dagens situasjon, og ikke hvordan foreldrene til ungdommene opplevde det i sin ungdomstid. Gratis betyr ikke bare at det er kostnadsfritt å delta, men at det ikke kreves investeringer eller bruk av eget, privat utstyr for å få være med. Det er også viktig å unngå at ungdommene får store kostnader knyttet til oppmøte og reise til aktiviteter og arrangementer. Pass på at UKM ikke bare er for de flinke og ressurssterke. Jobb ekstra med å få med de du aldri får kontakt med eller når inn til, og ikke fokuser bare på de som alltid er med, selv om også de er viktige.

4. Internasjonalt samarbeid

Vennskapskommuner og kommunens internasjonale nettverk

Mulige handlinger:
Kartlegg hvilke internasjonale koblinger kommunen, skolene eller organisasjonene eller næringslivet i kommunen har, og undersøk om det er mulig å starte et samarbeid.
Involver ungdom i å definere hva en slik satsing skal være.
Forklaring:
Kommuner, skoler og organisasjoner har ofte koblinger mot andre land i form av for eksempel
vennskapskommuner, søsterorganisasjoner i andre land eller bare et godt, utvidet nettverk over landegrensene. Her er en god mulighet for å starte et internasjonalt samarbeid i UKM lokalt. Bidrag og utveksling mellom land gjennom slike koblinger er ofte ikke så vanskelig å få til, og det ligger ofte en interesse for å vise frem og bidra med kulturuttrykk for og av ungdom i slike sammenhenger. Husk også at ungdom kanskje er opptatt av internasjonale strømninger som du selv ikke umiddelbart ser.

Verden er digital

Mulige handlinger:
Bruk nettverket til UKM, ungdommene lokalt, og ressurspersoner i nærmiljøet til å finne frem til gode kursholdere og workshopsholdere internasjonalt som kan bidra lokalt via skjerm.
Bruk digitale plattformer og møteplasser til å skape aktiviteter over landegrensene.
Forklaring:
Ungdomskultur kjenner ingen landegrenser. Ved å benytte seg av digitale verktøy, vil det være enkelt å få kontakt med kompetanse og nettverk i andre land. Mulighetene er gode for å få inn relevante, internasjonale kursholdere og workshopsholdere som kan jobbe med ungdom lokalt i din kommune via digitale plattformer. Kanskje ungdommene selv har kontakt med noen via nett som vil være relevante. Det kan ofte være både enklere, billigere og mer konkret å invitere inn noen digitalt.


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.