Share
Explore

Thương hiệu chuyên nghiệp

Đi với hình ảnh chuyên nghiệp
& làm việc cùng đơn vị chuyên nghiệp

QUY TRÌNH 4 BƯỚC THỰC THI DỰ ÁN
Gửi yêu cầu
Làm rõ yêu cầu của khách hàng
– mục tiêu
– yêu cầu cụ thể chất lượng
– yêu cầu cụ thể số lượng
Chọn giải pháp
Chọn giải pháp phù hợp bao gồm ý tưởng nội dung và cách thức minh họa
Ký hợp đồng
Ký hợp đồng về số lượng, yêu cầu và thời gian thực thi
Gửi thông tin
Gửi thông tin theo yêu cầu để thực thi dự án bao gồm thông tin sản phẩm, dịch vụ, thông tin hình ảnh.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.