Share
Explore

Chọn Tên Thánh Và Ý Nghĩa Tên Thánh Trong Công Giáo

Chọn tên thánh và ý nghĩa
Chọn tên thánh và ý nghĩa
? Đối với người Công Giáo Việt Nam, ngoài tên họ, tên đệm và tên riêng, còn đặc biệt có thêm một tên quan trọng và đầy ý nghĩa. Đó là tên thánh, một danh xưng được chọn lựa và gắn liền với việc nhận phép rửa tội.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.