Share
Explore

icon picker
Ý Nghĩa Của Tên Kim Chi trong Thần Số Học là gì?

Cái tên “Kim Chi” thường được ưa chuộng cho con gái trong văn hóa Việt Nam. Do đó, nhiều gia đình Việt đã lựa chọn tên “Kim Chi” cho con yêu của mình. Nhưng Ý Nghĩa Của Tên Kim Chi là gì?
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.