Share
Explore

icon picker
Phân Tích Ý Nghĩa Tên Hải Nam Trong Ngũ Hành

Ý nghĩa tên Hải Nam là gì? Đặt tên Hải Nam cho con, bố mẹ mong muốn con sẽ trở thành một đấng nam nhi có tấm lòng bao la như biển cả. Cuộc đời sẽ không phải tranh giành, tranh chấp, không lo ngại bất cứ điều gì. Ý nghĩa tên Hải Nam khi bố mẹ đặt tên còn là muốn con trai phải biết vượt qua khó khăn thử thách trong cuộc sống giống như cách người ta cưỡi sóng, vượt biển thật vững vàng để chinh phục gian khổ chạm tới thành công.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.